@davemccoy

davemccoy
market
buy
17,500 GUILD @ .0001 STEEMP
from: davemccoy 
to: market 
symbol: STEEMP 
quantity: 1.75000000 
86762b0
davemccoy
market
buy
10,000 GUILD @ .0002 STEEMP
from: davemccoy 
to: market 
symbol: STEEMP 
quantity: 2.00000000 
aea7d90
davemccoy
market
buy
2,000 GUILD @ .0004 STEEMP
from: davemccoy 
to: market 
symbol: STEEMP 
quantity: 0.80000000 
5005b62
davemccoy
market
buy
2,000 GUILD @ .0008 STEEMP
from: davemccoy 
to: market 
symbol: STEEMP 
quantity: 1.60000000 
f6fbec9
davemccoy
market
buy
2,000 GUILD @ .0006 STEEMP
from: davemccoy 
to: market 
symbol: STEEMP 
quantity: 1.20000000 
0bf0344
davemccoy
market
buy
2,000 GUILD @ 0.001 STEEMP
from: davemccoy 
to: market 
symbol: STEEMP 
quantity: 2.00000000 
2ca47f4