@zyzymena

trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01663806 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/17/2020, Thanks for Staking!
2d3fc32
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01663745 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/16/2020, Thanks for Staking!
86cd9cd
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01663581 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/15/2020, Thanks for Staking!
b8edee2
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01663408 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/14/2020, Thanks for Staking!
025b0cf
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01663298 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/13/2020, Thanks for Staking!
07bb7b0
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01661849 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/12/2020, Thanks for Staking!
6866cf6
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01661398 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/11/2020, Thanks for Staking!
302e93c
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01661341 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/10/2020, Thanks for Staking!
5861c48
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01661233 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/09/2020, Thanks for Staking!
7f29144
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01656364 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/08/2020, Thanks for Staking!
62146f6
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01656144 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/07/2020, Thanks for Staking!
a0426f0
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01655725 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/06/2020, Thanks for Staking!
ef87155
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01655528 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/05/2020, Thanks for Staking!
6e5df37
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01655381 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/04/2020, Thanks for Staking!
ee4d02c
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01651072 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/03/2020, Thanks for Staking!
5e4b683
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01651020 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/02/2020, Thanks for Staking!
1deb40a
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01650856 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/01/2020, Thanks for Staking!
501c145
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01646058 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/31/2020, Thanks for Staking!
152ce3e
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01645896 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/30/2020, Thanks for Staking!
9df2aaf
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01645134 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/29/2020, Thanks for Staking!
0e67611
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01645011 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/28/2020, Thanks for Staking!
a247891
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01644698 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/27/2020, Thanks for Staking!
7207cef
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01637274 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/26/2020, Thanks for Staking!
91692db
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01623347 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/25/2020, Thanks for Staking!
3ae77f1
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01622572 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/24/2020, Thanks for Staking!
94d74f6
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01622394 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/23/2020, Thanks for Staking!
96f7169
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01621518 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/22/2020, Thanks for Staking!
22458f2
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01621830 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/21/2020, Thanks for Staking!
78f1122
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01608231 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/20/2020, Thanks for Staking!
473326b
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01607977 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/19/2020, Thanks for Staking!
7097954
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01607944 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/18/2020, Thanks for Staking!
3a2c397
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01607201 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/17/2020, Thanks for Staking!
4ed7c2c
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01606709 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/16/2020, Thanks for Staking!
04ff669
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01606561 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/15/2020, Thanks for Staking!
2f611b3
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01602771 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/14/2020, Thanks for Staking!
6b9d8f5
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01602215 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/13/2020, Thanks for Staking!
0e2a7aa
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01613639 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/12/2020, Thanks for Staking!
cc3e00c
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01613542 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/11/2020, Thanks for Staking!
f9f583c
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01613379 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/10/2020, Thanks for Staking!
0fe290d
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01609603 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/09/2020, Thanks for Staking!
d104e88
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02413440 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/08/2020, Thanks for Staking!
14617f8
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02413125 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/07/2020, Thanks for Staking!
c594b29
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02412742 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/06/2020, Thanks for Staking!
117fe62
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02412761 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/05/2020, Thanks for Staking!
04b2d75
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02412184 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/04/2020, Thanks for Staking!
6f9965e
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02390635 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/03/2020, Thanks for Staking!
47e05af
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02390338 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/02/2020, Thanks for Staking!
4e23602
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02389617 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/01/2020, Thanks for Staking!
d6f95bf
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02389246 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/30/2020, Thanks for Staking!
2a27c58
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02388766 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/29/2020, Thanks for Staking!
61fc08e
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02367686 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/28/2020, Thanks for Staking!
062288d
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02362201 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/27/2020, Thanks for Staking!
1e73320
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02361042 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/26/2020, Thanks for Staking!
a615aa8
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02360392 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/25/2020, Thanks for Staking!
0452773
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02359668 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/24/2020, Thanks for Staking!
b4dfd7b
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02359284 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/23/2020, Thanks for Staking!
9d21015
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02353839 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/22/2020, Thanks for Staking!
33430a9
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02353761 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/21/2020, Thanks for Staking!
fcd1c61
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02353039 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/20/2020, Thanks for Staking!
af35223
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02352315 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/19/2020, Thanks for Staking!
2e50949
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02351978 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/18/2020, Thanks for Staking!
cdee4c9
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02350751 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/17/2020, Thanks for Staking!
d846915
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02349785 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/16/2020, Thanks for Staking!
638ed65
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02369935 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/15/2020, Thanks for Staking!
69054b5
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02369333 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/14/2020, Thanks for Staking!
58a0982
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.02368951 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/13/2020, Thanks for Staking!
e07081c
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03273434 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/12/2020, Thanks for Staking!
2a69846
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03266191 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/11/2020, Thanks for Staking!
68c407e
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03262772 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/10/2020, Thanks for Staking!
5725522
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03260169 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/09/2020, Thanks for Staking!
637d040
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03258998 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/08/2020, Thanks for Staking!
2c5f009
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03261841 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/07/2020, Thanks for Staking!
871ff27
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03247325 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/06/2020, Thanks for Staking!
e69a821
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03251298 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/05/2020, Thanks for Staking!
83ad243
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03247540 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/04/2020, Thanks for Staking!
c4764e7
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03241240 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/03/2020, Thanks for Staking!
ed7c6f4
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03236177 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/02/2020, Thanks for Staking!
814de37
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03222074 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/01/2020, Thanks for Staking!
d2ebb62
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03219845 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/31/2020, Thanks for Staking!
ef63676
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03229079 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/30/2020, Thanks for Staking!
29b98cc
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03199511 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/29/2020, Thanks for Staking!
ff98ec9
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03194763 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/28/2020, Thanks for Staking!
f57583f
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03192208 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/27/2020, Thanks for Staking!
5c069cb
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03231820 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/26/2020, Thanks for Staking!
77d4cc2
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03226718 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/25/2020, Thanks for Staking!
b39fe48
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03202451 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/24/2020, Thanks for Staking!
a3c39b9
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03201757 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/23/2020, Thanks for Staking!
8916c3e
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03194044 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/22/2020, Thanks for Staking!
5a3b1cc
naturalproducts
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: NATRL 
quantity: 0.810000 
eef5fa3
naturalproducts transferred  0.810000 NATRL to zyzymena Here are your claimed tokens! (0.810000 more NATRL were added to NATRL POWER) eef5fa3
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03181368 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/21/2020, Thanks for Staking!
2ea2373
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03179987 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/20/2020, Thanks for Staking!
89c382f
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03178810 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/19/2020, Thanks for Staking!
a0f6bdf
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03145481 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/18/2020, Thanks for Staking!
da0eb01
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03138404 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/17/2020, Thanks for Staking!
41bf820
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03137622 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/16/2020, Thanks for Staking!
f192d2d
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03136242 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/15/2020, Thanks for Staking!
0ad4a2c
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03181937 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/14/2020, Thanks for Staking!
3e4d2ec
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03146789 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/13/2020, Thanks for Staking!
7a0f695
trendotoken
tokens
stake
account: zyzymena 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03145965 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/12/2020, Thanks for Staking!
5b5ee29