@yuxi

trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03352635 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/17/2020, Thanks for Staking!
7101021
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03352512 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/16/2020, Thanks for Staking!
e34ac13
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03352182 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/15/2020, Thanks for Staking!
7491a94
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03351832 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/14/2020, Thanks for Staking!
98f13e8
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03351611 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/13/2020, Thanks for Staking!
d498c10
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03348692 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/12/2020, Thanks for Staking!
701958b
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03347782 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/11/2020, Thanks for Staking!
9f4d533
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03347667 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/10/2020, Thanks for Staking!
2702fb8
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03347450 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/09/2020, Thanks for Staking!
2835c43
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03337640 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/08/2020, Thanks for Staking!
6a52754
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03337196 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/07/2020, Thanks for Staking!
65a4512
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03336352 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/06/2020, Thanks for Staking!
fb4fb8d
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03335954 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/05/2020, Thanks for Staking!
dcaf575
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03335657 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/04/2020, Thanks for Staking!
9db45ac
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03326976 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/03/2020, Thanks for Staking!
ed03a78
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03326871 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/02/2020, Thanks for Staking!
f196334
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03326539 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/01/2020, Thanks for Staking!
f72018d
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03316873 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/31/2020, Thanks for Staking!
63703e6
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03316546 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/30/2020, Thanks for Staking!
1e68396
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03315010 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/29/2020, Thanks for Staking!
6cebb3d
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03314762 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/28/2020, Thanks for Staking!
a693a8b
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03314131 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/27/2020, Thanks for Staking!
35adea9
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03299172 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/26/2020, Thanks for Staking!
afb6917
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03271108 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/25/2020, Thanks for Staking!
b852407
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03269546 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/24/2020, Thanks for Staking!
e20dc40
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03269188 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/23/2020, Thanks for Staking!
7e332ce
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03267423 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/22/2020, Thanks for Staking!
c38e63e
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03268051 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/21/2020, Thanks for Staking!
696903c
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03240649 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/20/2020, Thanks for Staking!
27ad95a
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03240138 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/19/2020, Thanks for Staking!
865e1cc
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03240070 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/18/2020, Thanks for Staking!
b80c18d
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03238573 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/17/2020, Thanks for Staking!
b0175d3
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03237582 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/16/2020, Thanks for Staking!
01a0cb2
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03237284 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/15/2020, Thanks for Staking!
32b9781
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03229647 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/14/2020, Thanks for Staking!
754b992
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03228527 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/13/2020, Thanks for Staking!
a676067
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03251547 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/12/2020, Thanks for Staking!
5141856
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03251351 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/11/2020, Thanks for Staking!
c6a3374
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03251023 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/10/2020, Thanks for Staking!
9c2a12d
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.03243413 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/09/2020, Thanks for Staking!
00e42b2
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04863177 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/08/2020, Thanks for Staking!
5a76573
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04862542 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/07/2020, Thanks for Staking!
f99a353
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04861770 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/06/2020, Thanks for Staking!
8ac073d
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04861808 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/05/2020, Thanks for Staking!
b7b8611
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04860646 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/04/2020, Thanks for Staking!
16b566a
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04817224 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/03/2020, Thanks for Staking!
d03de98
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04816626 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/02/2020, Thanks for Staking!
cfd4d8e
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04815172 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/01/2020, Thanks for Staking!
83b4595
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04814426 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/30/2020, Thanks for Staking!
df3df06
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04813458 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/29/2020, Thanks for Staking!
abf8e07
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04770980 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/28/2020, Thanks for Staking!
bf8c0a1
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04759929 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/27/2020, Thanks for Staking!
f95ee79
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04757594 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/26/2020, Thanks for Staking!
211a450
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04756284 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/25/2020, Thanks for Staking!
7490af7
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04754824 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/24/2020, Thanks for Staking!
3b8d637
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04754050 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/23/2020, Thanks for Staking!
834c498
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04743079 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/22/2020, Thanks for Staking!
2efdfe3
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04742922 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/21/2020, Thanks for Staking!
eced850
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04741466 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/20/2020, Thanks for Staking!
0fa6584
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04740008 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/19/2020, Thanks for Staking!
cbff663
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04739329 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/18/2020, Thanks for Staking!
e7b60d5
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04736856 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/17/2020, Thanks for Staking!
da54cf6
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04734909 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/16/2020, Thanks for Staking!
2c2e144
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04775512 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/15/2020, Thanks for Staking!
5a781b5
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04774300 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/14/2020, Thanks for Staking!
d581b48
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04773531 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/13/2020, Thanks for Staking!
671304a
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06596099 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/12/2020, Thanks for Staking!
d40d8db
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06581505 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/11/2020, Thanks for Staking!
7949b9d
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06574614 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/10/2020, Thanks for Staking!
d6dfc4a
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06569369 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/09/2020, Thanks for Staking!
1915827
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06567009 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/08/2020, Thanks for Staking!
570dfae
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06572738 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/07/2020, Thanks for Staking!
1cfee0a
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06543489 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/06/2020, Thanks for Staking!
8367f30
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06551494 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/05/2020, Thanks for Staking!
1b164dd
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06543922 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/04/2020, Thanks for Staking!
e096511
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06531226 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/03/2020, Thanks for Staking!
42fa294
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06521024 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/02/2020, Thanks for Staking!
20e114b
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06492606 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/01/2020, Thanks for Staking!
6d87838
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06488116 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/31/2020, Thanks for Staking!
254e18d
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06506722 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/30/2020, Thanks for Staking!
28cb29f
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06447140 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/29/2020, Thanks for Staking!
a027ead
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06437573 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/28/2020, Thanks for Staking!
ea56841
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06432425 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/27/2020, Thanks for Staking!
b0c7cf5
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06512246 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/26/2020, Thanks for Staking!
9efff12
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06501964 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/25/2020, Thanks for Staking!
b51877d
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06453065 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/24/2020, Thanks for Staking!
e739bd9
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06451667 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/23/2020, Thanks for Staking!
8e0dc6f
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06436125 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/22/2020, Thanks for Staking!
6181578
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06410583 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/21/2020, Thanks for Staking!
c4408a3
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06407799 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/20/2020, Thanks for Staking!
ff42650
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06405428 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/19/2020, Thanks for Staking!
f10e60f
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06338268 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/18/2020, Thanks for Staking!
dda8e82
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06324008 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/17/2020, Thanks for Staking!
cbbda1a
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06322432 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/16/2020, Thanks for Staking!
0962dc1
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06319652 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/15/2020, Thanks for Staking!
6ad8d05
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06411729 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/14/2020, Thanks for Staking!
cf139af
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06340905 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/13/2020, Thanks for Staking!
260b2f7
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06339245 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/12/2020, Thanks for Staking!
385d29c
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06337472 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/11/2020, Thanks for Staking!
fdeb592
trendotoken
tokens
stake
account: yuxi 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06420001 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/10/2020, Thanks for Staking!
9554793