yuriitonkov's balance: 5,235,422.903 SPORTS

@yuriitonkov

yuriitonkov
tokens
delegate
to: evagordaliza 
symbol: SPORTS 
quantity: 100000 
5ae696b
yuriitonkov
tokens
delegate
to: cvcalasancias 
symbol: SPORTS 
quantity: 500000 
8aade4a
yuriitonkov
tokens
delegate
to: cvcalasancias 
symbol: SPORTS 
quantity: 162000 
5d07d99
yuriitonkov
tokens
delegate
to: evagordaliza 
symbol: SPORTS 
quantity: 250000 
426d01a
yuriitonkov
tokens
delegate
to: cvcalasancias 
symbol: SPORTS 
quantity: 98000 
fd75cfa
yuriitonkov
tokens
delegate
to: cvcalasancias 
symbol: SPORTS 
quantity: 200000 
9168d65
yuriitonkov
tokens
delegate
to: evagordaliza 
symbol: SPORTS 
quantity: 400000 
4b226be
yuriitonkov
tokens
delegate
to: cvcalasancias 
symbol: SPORTS 
quantity: 150000 
6d970a5
yuriitonkov
tokens
delegate
to: evagordaliza 
symbol: SPORTS 
quantity: 150000 
936093b
yuriitonkov
tokens
delegate
to: cvcalasancias 
symbol: SPORTS 
quantity: 120000 
7fa3ea7
yuriitonkov
tokens
delegate
to: evagordaliza 
symbol: SPORTS 
quantity: 100000 
a19b453
yuriitonkov
tokens
delegate
to: evagordaliza 
symbol: SPORTS 
quantity: 70003.025 
0cc6845
yuriitonkov
tokens
delegate
to: evagordaliza 
symbol: SPORTS 
quantity: 103.95 
231c5bd
yuriitonkov
tokens
delegate
to: evagordaliza 
symbol: SPORTS 
quantity: 8781.256 
b7a5d79
yuriitonkov
tokens
delegate
to: evagordaliza 
symbol: SPORTS 
quantity: 1002.123 
9db913b
yuriitonkov
tokens
delegate
to: evagordaliza 
symbol: SPORTS 
quantity: 1001.268 
b0d9971
yuriitonkov
tokens
delegate
to: evagordaliza 
symbol: SPORTS 
quantity: 1390.377 
b321dd4
yuriitonkov
tokens
delegate
to: evagordaliza 
symbol: SPORTS 
quantity: 1801.787 
9aff4ae
yuriitonkov
tokens
delegate
to: evagordaliza 
symbol: SPORTS 
quantity: 5518.182 
bd9e7ea
yuriitonkov
tokens
delegate
to: evagordaliza 
symbol: SPORTS 
quantity: 2636.661 
ad5afc2
yuriitonkov
tokens
delegate
to: cvcalasancias 
symbol: SPORTS 
quantity: 2467.553 
6a134a1
yuriitonkov
tokens
delegate
to: cvcalasancias 
symbol: SPORTS 
quantity: 4508.579 
681f02a
yuriitonkov
tokens
delegate
to: cvcalasancias 
symbol: SPORTS 
quantity: 9800 
8a1a0d4
yuriitonkov
tokens
delegate
to: cvcalasancias 
symbol: SPORTS 
quantity: 2804.691 
9d35919
yuriitonkov
tokens
delegate
to: cvcalasancias 
symbol: SPORTS 
quantity: 2294.701 
93f87c9
yuriitonkov
tokens
delegate
to: cvcalasancias 
symbol: SPORTS 
quantity: 55000 
ab7d68f
yuriitonkov
tokens
delegate
to: cvcalasancias 
symbol: SPORTS 
quantity: 37386.113 
68f4fe5
yuriitonkov
tokens
delegate
to: cvcalasancias 
symbol: SPORTS 
quantity: 3932.173 
fceb48a
yuriitonkov
tokens
delegate
to: cvcalasancias 
symbol: SPORTS 
quantity: 4690.613 
309762d
yuriitonkov
tokens
delegate
to: evagordaliza 
symbol: SPORTS 
quantity: 5486.543 
7c505f2
yuriitonkov
tokens
delegate
to: evagordaliza 
symbol: SPORTS 
quantity: 11606.979 
b8e754d
yuriitonkov
tokens
delegate
to: evagordaliza 
symbol: SPORTS 
quantity: 79876.224 
713eae5
yuriitonkov
tokens
delegate
to: evagordaliza 
symbol: SPORTS 
quantity: 7433.643 
58670e8
yuriitonkov
tokens
delegate
to: evagordaliza 
symbol: SPORTS 
quantity: 25100 
079aed3