@yasu

surpassinggoogle issued  269.83555924 MARLIANS to yasu 4b7a537
surpassinggoogle issued  527.08478867 MARLIANS to yasu 89d8f62
zzan issued  1.51282 ZZAN to yasu 0b272b8
surpassinggoogle issued  252.13777478 MARLIANS to yasu df48994
yasu
tokens
stake
account: yasu 
symbol: ZZAN 
quantity: 83.83975 
db8241e
yasu
tokens
stake
account: yasu 
symbol: MARLIANS 
quantity: 17253 
c07b11d
yasu.pal transferred  17,253.55800135 MARLIANS to yasu e18dea9
yasu
tokens
stake
account: yasu 
symbol: MARLIANS 
quantity: 7170 
4c20d41
zzan issued  1.61747 ZZAN to yasu d6bc5d5
surpassinggoogle issued  429.70237587 MARLIANS to yasu af831c0
zzan issued  1.59783 ZZAN to yasu 609dee2
surpassinggoogle issued  374.42156136 MARLIANS to yasu 1ae1dfd
zzan issued  1.52478 ZZAN to yasu fa38212
surpassinggoogle issued  386.49413515 MARLIANS to yasu c923fe8
zzan issued  1.56159 ZZAN to yasu 13c1e83
surpassinggoogle issued  1,772.41667492 MARLIANS to yasu 164dae8
zzan issued  1.53552 ZZAN to yasu 93be496
surpassinggoogle issued  436.78665679 MARLIANS to yasu 815810d
zzan issued  1.52240 ZZAN to yasu 32ae3bd
surpassinggoogle issued  369.10625321 MARLIANS to yasu 0b8d183
zzan issued  1.56127 ZZAN to yasu 66e589f
surpassinggoogle issued  757.24961902 MARLIANS to yasu 53571d2
zzan issued  1.65609 ZZAN to yasu 442ca61
surpassinggoogle issued  99.41843261 MARLIANS to yasu fe5875c
surpassinggoogle issued  234.50694330 MARLIANS to yasu fd698bb
zzan issued  1.70240 ZZAN to yasu 2a67641
surpassinggoogle issued  944.40260470 MARLIANS to yasu 901a6ab
zzan issued  1.57174 ZZAN to yasu e4576bd
surpassinggoogle issued  1,365.67676604 MARLIANS to yasu 2a06c03
zzan issued  1.55872 ZZAN to yasu 609189b
yasu
tokens
stake
account: yasu 
symbol: MARLIANS 
quantity: 20492 
4b9835e
yasu.pal transferred  8,158.6354514 MARLIANS to yasu b14a303
surpassinggoogle issued  396.49979036 MARLIANS to yasu 0281123
zzan issued  1.65573 ZZAN to yasu 828df6b
surpassinggoogle issued  599.61690875 MARLIANS to yasu 16b2902
zzan issued  2.00658 ZZAN to yasu 8c54af0
surpassinggoogle issued  507.40252848 MARLIANS to yasu 1690ae6
zzan issued  2.12057 ZZAN to yasu c0e001c
surpassinggoogle issued  484.88792063 MARLIANS to yasu f28ea66
zzan issued  1.72270 ZZAN to yasu 8550715
surpassinggoogle issued  544.51213644 MARLIANS to yasu 14e9d59
zzan issued  1.64813 ZZAN to yasu b187ade
surpassinggoogle issued  501.17827354 MARLIANS to yasu ab25105
zzan issued  2.22315 ZZAN to yasu 3776cdf
surpassinggoogle issued  501.48853194 MARLIANS to yasu 24e93c2
zzan issued  2.01003 ZZAN to yasu ca9b593
surpassinggoogle issued  532.68765867 MARLIANS to yasu 41a5957
zzan issued  1.59320 ZZAN to yasu 16b4db1
surpassinggoogle issued  155.28886196 MARLIANS to yasu 56c6da1
surpassinggoogle issued  361.29158286 MARLIANS to yasu f89370d
zzan issued  1.81141 ZZAN to yasu e03938b
yasu.pal transferred  4,256.5110233 MARLIANS to yasu 340fab9
surpassinggoogle issued  384.73893350 MARLIANS to yasu f1aebfa
zzan issued  1.90250 ZZAN to yasu 0a64a25
surpassinggoogle issued  1,064.19156121 MARLIANS to yasu 5eba58f
zzan issued  1.89275 ZZAN to yasu 47ccb68
surpassinggoogle issued  414.37202875 MARLIANS to yasu ffb2bae
zzan issued  2.05154 ZZAN to yasu 790bbc4
surpassinggoogle issued  692.48860590 MARLIANS to yasu 0eb721d
zzan issued  2.41484 ZZAN to yasu b7eb47f
surpassinggoogle issued  935.43118905 MARLIANS to yasu 83709c1
yasu
tokens
stake
account: yasu 
symbol: MARLIANS 
quantity: 9681 
ebb6d01
yasu.pal transferred  4,284.78452637 MARLIANS to yasu 31251b8
zzan issued  2.76723 ZZAN to yasu d6e9979
surpassinggoogle issued  1,347.44358919 MARLIANS to yasu ac83e65
zzan issued  4.33336 ZZAN to yasu f4d4984
surpassinggoogle issued  1,139.70468724 MARLIANS to yasu 74f75f9
zzan issued  3.86532 ZZAN to yasu ad13ce7
surpassinggoogle issued  2,204.25410807 MARLIANS to yasu c626395
zzan issued  1.37226 ZZAN to yasu 0d9144d
surpassinggoogle issued  704.77800521 MARLIANS to yasu 52fd783
yasu
tokens
stake
account: yasu 
symbol: MARLIANS 
quantity: 15258 
6639d45
yasu.pal transferred  8,488.26683738 MARLIANS to yasu 7cdd15b
zzan issued  1.30786 ZZAN to yasu 419853b
surpassinggoogle issued  432.33259568 MARLIANS to yasu a69d488
zzan issued  1.94863 ZZAN to yasu 5a85bc6
surpassinggoogle issued  329.98648216 MARLIANS to yasu 37e0b8d
zzan issued  1.99885 ZZAN to yasu 3c50877
surpassinggoogle issued  468.95829825 MARLIANS to yasu 7982cad
surpassinggoogle issued  498.72004783 MARLIANS to yasu e58ca13
zzan issued  1.31007 ZZAN to yasu 7946bb4
surpassinggoogle issued  546.67075117 MARLIANS to yasu e33366b
zzan issued  1.33726 ZZAN to yasu 8a1ddf5
surpassinggoogle issued  561.37702877 MARLIANS to yasu d4a048d
surpassinggoogle issued  610.26566004 MARLIANS to yasu c1d0f8a
zzan issued  1.75574 ZZAN to yasu 205d39f
surpassinggoogle issued  405.76575680 MARLIANS to yasu 098be18
zzan issued  1.59562 ZZAN to yasu 0a7e699
surpassinggoogle issued  413.66012033 MARLIANS to yasu a3d6d9b
zzan issued  1.62658 ZZAN to yasu ab653e9
surpassinggoogle issued  437.83254630 MARLIANS to yasu 0643d28
zzan issued  1.13432 ZZAN to yasu 9c11108
surpassinggoogle issued  407.51978738 MARLIANS to yasu 2494111
zzan issued  1.20414 ZZAN to yasu c7d5473
surpassinggoogle issued  610.80934819 MARLIANS to yasu a552f13
zzan issued  1.10136 ZZAN to yasu 43920a6
surpassinggoogle issued  513.41845576 MARLIANS to yasu 9e8eb38
zzan issued  1.46796 ZZAN to yasu 8c26dc0
surpassinggoogle issued  424.28555705 MARLIANS to yasu 9c972c7
zzan issued  1.57392 ZZAN to yasu 7ed8c32