@teutonium

trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01407748 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/17/2020, Thanks for Staking!
a601a19
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01407696 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/16/2020, Thanks for Staking!
a67bfaf
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01407557 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/15/2020, Thanks for Staking!
2f405ca
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01407410 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/14/2020, Thanks for Staking!
a312bf1
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01407318 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/13/2020, Thanks for Staking!
5ff644b
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01406092 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/12/2020, Thanks for Staking!
2f71a38
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01405710 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/11/2020, Thanks for Staking!
40486a4
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01405662 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/10/2020, Thanks for Staking!
44cf7e1
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01405570 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/09/2020, Thanks for Staking!
e8b2d92
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01401451 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/08/2020, Thanks for Staking!
e1bca0b
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01401265 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/07/2020, Thanks for Staking!
0fe2462
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01400910 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/06/2020, Thanks for Staking!
f8a2c0f
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01400743 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/05/2020, Thanks for Staking!
129801f
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01400619 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/04/2020, Thanks for Staking!
de6ffea
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01396974 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/03/2020, Thanks for Staking!
0eeb20d
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01396929 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/02/2020, Thanks for Staking!
cb37305
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01396790 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/01/2020, Thanks for Staking!
b3c635c
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01392731 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/31/2020, Thanks for Staking!
706dab1
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01392594 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/30/2020, Thanks for Staking!
4ccc31d
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01391949 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/29/2020, Thanks for Staking!
f3be316
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01391845 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/28/2020, Thanks for Staking!
39ca1d6
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01391580 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/27/2020, Thanks for Staking!
13660b3
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01385299 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/26/2020, Thanks for Staking!
294d2a5
trendotoken
tokens
stake
account: teutonium 
symbol: TRDO 
quantity: 0.01373515 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/25/2020, Thanks for Staking!
31230fb