@sportfrei

trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04896861 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/17/2020, Thanks for Staking!
7dfdfed
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04896681 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/16/2020, Thanks for Staking!
c687df8
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04896198 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/15/2020, Thanks for Staking!
b229cc6
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04895688 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/14/2020, Thanks for Staking!
5e53427
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04895366 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/13/2020, Thanks for Staking!
68bc991
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04891101 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/12/2020, Thanks for Staking!
b578ce5
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04889772 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/11/2020, Thanks for Staking!
e842e9a
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04889604 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/10/2020, Thanks for Staking!
dec8585
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04889288 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/09/2020, Thanks for Staking!
bb7266a
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04874959 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/08/2020, Thanks for Staking!
a1efbcd
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04874311 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/07/2020, Thanks for Staking!
a7c0456
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04873078 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/06/2020, Thanks for Staking!
f8c4895
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04872497 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/05/2020, Thanks for Staking!
ea9c1e8
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04872063 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/04/2020, Thanks for Staking!
9450d8b
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04859383 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/03/2020, Thanks for Staking!
b130092
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04859230 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/02/2020, Thanks for Staking!
a6bafc2
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04858746 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/01/2020, Thanks for Staking!
0033026
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04844626 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/31/2020, Thanks for Staking!
55d21a3
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04844149 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/30/2020, Thanks for Staking!
d887430
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04841906 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/29/2020, Thanks for Staking!
31a4ba5
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04841544 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/28/2020, Thanks for Staking!
5e81970
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04840621 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/27/2020, Thanks for Staking!
a696d9b
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04777782 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/25/2020, Thanks for Staking!
d051c1a
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04775501 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/24/2020, Thanks for Staking!
82a2881
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04774978 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/23/2020, Thanks for Staking!
7a5c36e
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04772400 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/22/2020, Thanks for Staking!
95b601f
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04773317 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/21/2020, Thanks for Staking!
0251df3
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04733295 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/20/2020, Thanks for Staking!
1d21ae5
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04732548 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/19/2020, Thanks for Staking!
b48f32d
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04732449 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/18/2020, Thanks for Staking!
f12db40
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04730261 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/17/2020, Thanks for Staking!
032b3e0
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04728814 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/16/2020, Thanks for Staking!
194cc04
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04728379 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/15/2020, Thanks for Staking!
14fc389
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04717224 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/14/2020, Thanks for Staking!
e52bc36
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04715589 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/13/2020, Thanks for Staking!
013c10e
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04749212 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/12/2020, Thanks for Staking!
24ea377
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04748925 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/11/2020, Thanks for Staking!
bb966e6
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04748446 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/10/2020, Thanks for Staking!
5c7315b
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.04737331 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/09/2020, Thanks for Staking!
0c4e6fa
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07103159 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/08/2020, Thanks for Staking!
bae933b
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07102232 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/07/2020, Thanks for Staking!
2ac4f16
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07101104 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/06/2020, Thanks for Staking!
47bcfb1
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07101160 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/05/2020, Thanks for Staking!
8926990
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07099463 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/04/2020, Thanks for Staking!
96059e4
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07036041 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/03/2020, Thanks for Staking!
6ad0e3c
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07035166 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/02/2020, Thanks for Staking!
0e45893
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07033043 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/01/2020, Thanks for Staking!
aa18203
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07031953 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/30/2020, Thanks for Staking!
f313010
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07030540 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/29/2020, Thanks for Staking!
fcef023
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06968497 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/28/2020, Thanks for Staking!
5527fc3
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06952355 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/27/2020, Thanks for Staking!
99c9b43
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06948944 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/26/2020, Thanks for Staking!
f6f65ac
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06947031 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/25/2020, Thanks for Staking!
640152b
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06944899 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/24/2020, Thanks for Staking!
74162a3
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06943768 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/23/2020, Thanks for Staking!
c473282
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06927744 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/22/2020, Thanks for Staking!
cf6fae7
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06927515 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/21/2020, Thanks for Staking!
8eeb2d2
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06925388 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/20/2020, Thanks for Staking!
c64170e
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06923259 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/19/2020, Thanks for Staking!
41748cc
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06922267 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/18/2020, Thanks for Staking!
fe1ba75
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06918654 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/17/2020, Thanks for Staking!
9be6dd8
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06915811 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/16/2020, Thanks for Staking!
6b0a5f4
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06975116 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/15/2020, Thanks for Staking!
6881967
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06973345 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/14/2020, Thanks for Staking!
bdb1c9e
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.06972222 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/13/2020, Thanks for Staking!
2647793
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09634266 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/12/2020, Thanks for Staking!
2421202
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09612950 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/11/2020, Thanks for Staking!
c8cf932
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09602885 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/10/2020, Thanks for Staking!
4e82cf8
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09595224 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/09/2020, Thanks for Staking!
b998ae8
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09591778 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/08/2020, Thanks for Staking!
ca9b839
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09600145 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/07/2020, Thanks for Staking!
087207d
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09557423 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/06/2020, Thanks for Staking!
9d481a9
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09569115 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/05/2020, Thanks for Staking!
f8ad60a
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09558056 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/04/2020, Thanks for Staking!
771252c
sportfrei
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: PAL 
quantity: 4.255 
ac8922c
sportfrei
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: SPORTS 
quantity: 7803.863 
ac8922c
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09539512 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/03/2020, Thanks for Staking!
1507dea
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09524612 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/02/2020, Thanks for Staking!
7ec8345
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09483104 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/01/2020, Thanks for Staking!
55b8783
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09476546 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/31/2020, Thanks for Staking!
34cef4c
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09503722 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/30/2020, Thanks for Staking!
04e8cf0
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09416697 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/29/2020, Thanks for Staking!
599e55a
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09402723 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/28/2020, Thanks for Staking!
bc32564
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09395203 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/27/2020, Thanks for Staking!
6d69393
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09511790 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/26/2020, Thanks for Staking!
91ebb03
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09496772 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/25/2020, Thanks for Staking!
a337536
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09425351 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/24/2020, Thanks for Staking!
d487eab
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09423309 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/23/2020, Thanks for Staking!
d1b4c91
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09400607 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/22/2020, Thanks for Staking!
9f8824a
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09359236 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/20/2020, Thanks for Staking!
3a15f0f
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09355772 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/19/2020, Thanks for Staking!
857474e
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09257679 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/18/2020, Thanks for Staking!
6c3a82f
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09236850 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/17/2020, Thanks for Staking!
9c030d0
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09234548 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/16/2020, Thanks for Staking!
d67500d
trendotoken
tokens
stake
account: sportfrei 
symbol: TRDO 
quantity: 0.09230488 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/15/2020, Thanks for Staking!
8d25f41