@smonia

zzan issued  2.88120 ZZAN to smonia b6fe61a
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia fdc13b8
zzan issued  2.88840 ZZAN to smonia a9c1d68
zzan issued  2.87400 ZZAN to smonia 44eac54
zzan issued  4.32900 ZZAN to smonia 020c394
zzan issued  4.32900 ZZAN to smonia 3ac5658
zzan issued  2.88120 ZZAN to smonia ce313f9
zzan issued  2.88120 ZZAN to smonia d47de56
zzan issued  2.88120 ZZAN to smonia 706bc72
zzan issued  1.44780 ZZAN to smonia 3be3bf3
zzan issued  4.32180 ZZAN to smonia 3dc3fd4
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 474fc2f
zzan issued  2.88120 ZZAN to smonia 7ba8a73
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 50702fd
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia ca5d0c3
zzan issued  4.32180 ZZAN to smonia e2ad5be
zzan issued  4.32180 ZZAN to smonia c6d5e97
zzan issued  2.88120 ZZAN to smonia 5343ecb
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 0f00f71
zzan issued  4.32180 ZZAN to smonia 521febc
zzan issued  2.88120 ZZAN to smonia fe4c8bf
zzan issued  2.88841 ZZAN to smonia b5f878d
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 068548e
zzan issued  2.88840 ZZAN to smonia 900ad73
zzan issued  5.76240 ZZAN to smonia 91cbd92
zzan issued  1.43340 ZZAN to smonia d1dbf05
zzan issued  1.43340 ZZAN to smonia 003c729
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia f937107
zzan issued  5.74800 ZZAN to smonia a0a12fa
zzan issued  7.20301 ZZAN to smonia 82cbc55
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 2a8c8d5
zzan issued  4.32180 ZZAN to smonia 22c7627
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 742454e
zzan issued  5.76960 ZZAN to smonia f3fdd6f
zzan issued  2.88120 ZZAN to smonia 7a239c1
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 7cef7c8
zzan issued  4.32180 ZZAN to smonia b0be88d
zzan issued  4.32900 ZZAN to smonia a187da9
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 7137e49
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 13c3bb6
zzan issued  2.88120 ZZAN to smonia aa8ee56
zzan issued  5.75521 ZZAN to smonia 01fa6ba
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 2c824d9
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia ca0b077
zzan issued  2.87400 ZZAN to smonia c749f03
zzan issued  4.31460 ZZAN to smonia 3467fa2
smonia transferred  2.330768 STEEMP to tradingideas 904d729
zzan issued  1.44780 ZZAN to smonia 29ee6eb
smonia
tokens
stake
account: smonia 
symbol: AAA 
quantity: 561641 
031f8ca
zzan issued  5.76961 ZZAN to smonia 4665ead
zzan issued  2.88120 ZZAN to smonia f40c78b
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 7ac193e
zzan issued  2.88841 ZZAN to smonia 828b7f7
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia efd08f5
zzan issued  4.32180 ZZAN to smonia 582c73f
zzan issued  2.88840 ZZAN to smonia faa8d2e
zzan issued  2.88120 ZZAN to smonia 2bc3c00
zzan issued  2.88120 ZZAN to smonia dfacb47
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 74ac55f
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 7c7b692
zzan issued  2.88120 ZZAN to smonia d38e6aa
zzan issued  4.32180 ZZAN to smonia 8e0958e
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 8f0e03f
zzan issued  2.88840 ZZAN to smonia bd87ab3
zzan issued  2.88120 ZZAN to smonia 6722b19
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia ed384ce
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 677dc32
zzan issued  2.88120 ZZAN to smonia 1e5af98
zzan issued  2.88120 ZZAN to smonia ecafe73
zzan issued  2.87400 ZZAN to smonia a062c5c
zzan issued  5.75520 ZZAN to smonia f3dd5b0
zzan issued  7.20300 ZZAN to smonia 24c3dd5
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia c58ca44
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 0de8497
zzan issued  2.88120 ZZAN to smonia d8abc05
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 2355b85
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 28780ef
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia c86c5ad
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia d69a79b
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 4cfb91f
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 5ce73a0
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 4b1cd4d
zzan issued  1.44060 ZZAN to smonia 1210af9
zzan issued  4.32180 ZZAN to smonia 1d305fa