rtytf2's balance: 721.472 SCT

@rtytf2

rtytf2
tokens
delegate
to: union.sct 
symbol: SCT 
quantity: 1000.00 
4e49d44
rtytf2
tokens
delegate
to: union.sct 
symbol: SCT 
quantity: 4000 
2ef0727