@rtytf2

union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-09-25 rtytf2 리워드 배분 : 2 4b3b68e
union.sct transferred  4.000 SCT to rtytf2 2020-09-24 rtytf2 리워드 배분 : 4 4f7f9db
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-09-23 rtytf2 리워드 배분 : 2 3d2b3f6
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-09-22 rtytf2 리워드 배분 : 2 92420d9
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-09-21 rtytf2 리워드 배분 : 2 5e058d6
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-09-20 rtytf2 리워드 배분 : 2 4b1d2b5
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-09-19 rtytf2 리워드 배분 : 2 0e73c38
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-09-18 rtytf2 리워드 배분 : 2 cf083b1
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-09-17 rtytf2 리워드 배분 : 2 717b8e4
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-09-16 rtytf2 리워드 배분 : 2 3d4699b
union.sct transferred  3.000 SCT to rtytf2 2020-09-15 rtytf2 리워드 배분 : 3 115c269
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-09-14 rtytf2 리워드 배분 : 2 3911236
union.sct transferred  1.000 SCT to rtytf2 2020-09-13 rtytf2 리워드 배분 : 1 4af3e33
union.sct transferred  5.000 SCT to rtytf2 2020-09-12 rtytf2 리워드 배분 : 5 498a8ab
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-09-11 rtytf2 리워드 배분 : 2 0970cc3
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-09-10 rtytf2 리워드 배분 : 2 0ab0e2c
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-09-09 rtytf2 리워드 배분 : 2 7ad51c2
union.sct transferred  1.000 SCT to rtytf2 2020-09-08 rtytf2 리워드 배분 : 1 8ed6f9c
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-09-07 rtytf2 리워드 배분 : 2 adb35de
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-09-06 rtytf2 리워드 배분 : 2 d3570ba
union.sct transferred  1.000 SCT to rtytf2 2020-09-05 rtytf2 리워드 배분 : 1 def6508
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-09-04 rtytf2 리워드 배분 : 2 2d0e05b
rtytf2
tokens
stake
account: rtytf2 
symbol: SCT 
quantity: 340 
0853126
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-09-03 rtytf2 리워드 배분 : 2 f281389
union.sct transferred  4.000 SCT to rtytf2 2020-09-02 rtytf2 리워드 배분 : 4 aec8551
union.sct transferred  7.000 SCT to rtytf2 2020-09-01 rtytf2 리워드 배분 : 7 93947c9
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-08-31 rtytf2 리워드 배분 : 2 debc272
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-08-30 rtytf2 리워드 배분 : 2 bdca870
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-08-29 rtytf2 리워드 배분 : 2 d8dbc14
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-08-28 rtytf2 리워드 배분 : 2 decae97
union.sct transferred  1.000 SCT to rtytf2 2020-08-27 rtytf2 리워드 배분 : 1 5573a23
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-08-26 rtytf2 리워드 배분 : 2 2493ec1
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-08-25 rtytf2 리워드 배분 : 2 8e1cc91
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-08-24 rtytf2 리워드 배분 : 2 d91f171
union.sct transferred  3.000 SCT to rtytf2 2020-08-23 rtytf2 리워드 배분 : 3 14ebead
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-08-22 rtytf2 리워드 배분 : 2 5eb37cc
union.sct transferred  5.000 SCT to rtytf2 2020-08-21 rtytf2 리워드 배분 : 5 4ba5637
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-08-20 rtytf2 리워드 배분 : 2 3b0b322
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-08-19 rtytf2 리워드 배분 : 2 da17a0d
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-08-18 rtytf2 리워드 배분 : 2 d9b0197
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-08-17 rtytf2 리워드 배분 : 2 6f26138
union.sct transferred  1.000 SCT to rtytf2 2020-08-16 rtytf2 리워드 배분 : 1 1ceedce
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-08-15 rtytf2 리워드 배분 : 2 8cc1cfd
union.sct transferred  3.000 SCT to rtytf2 2020-08-14 rtytf2 리워드 배분 : 3 063a6e3
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-08-13 rtytf2 리워드 배분 : 2 db79e78
union.sct transferred  1.000 SCT to rtytf2 2020-08-12 rtytf2 리워드 배분 : 1 35183cc
union.sct transferred  2.000 SCT to rtytf2 2020-08-11 rtytf2 리워드 배분 : 2 fbb1615
union.sct transferred  3.000 SCT to rtytf2 2020-08-10 rtytf2 리워드 배분 : 3 7edc670
union.sct transferred  5.000 SCT to rtytf2 2020-08-09 rtytf2 리워드 배분 : 5 b4434fb