@luminaryhmo

upvu issued  0.711 UPVU to luminaryhmo 2022-01-23 UPVU 보상 0.711 STEEM. [분배비율 기준일, 2022-01-17] 스팀파워:3300SP, UPVU Token:605UPVU. 2022-01-23 UPVU reward 0.711 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-01-17] SteemPower:3300SP, UPVU Token:605UPVU. 1c38e27
krwp.burn transferred  0.371 KRWP to luminaryhmo @luminaryhmo staking status : 328.7 KRWP @luminaryhmo limit for KRWP voting service : 0.328 KRWP (rate : 0.001) What you sent : 0.7 KRWP Refund balance : 0.371 KRWP [60969450 - 360ca730f117c3c00d429d2cf1d11366d0420c55] cfd3199
luminaryhmo transferred  0.7 KRWP to krwp.burn @luminaryhmo/4pnd6e 360ca73
luminaryhmo transferred  1 SCT to sct.postingfee @luminaryhmo/4pnd6e d44b5bd
krwp.burn transferred  0.371 KRWP to luminaryhmo @luminaryhmo staking status : 328.7 KRWP @luminaryhmo limit for KRWP voting service : 0.328 KRWP (rate : 0.001) What you sent : 0.7 KRWP Refund balance : 0.371 KRWP [60943411 - 8c468b69026643a0e96335f9722951751eb5f1dd] 46c64ee
luminaryhmo transferred  0.7 KRWP to krwp.burn @luminaryhmo/4px4n4 8c468b6
luminaryhmo transferred  1 SCT to sct.postingfee @luminaryhmo/4px4n4 3ecf92b
upvu issued  0.742 UPVU to luminaryhmo 2022-01-22 UPVU 보상 0.742 STEEM. [분배비율 기준일, 2022-01-16] 스팀파워:3300SP, UPVU Token:605UPVU. 2022-01-22 UPVU reward 0.742 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-01-16] SteemPower:3300SP, UPVU Token:605UPVU. 7565d47
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: SCT 
quantity: 0.916 
03b2762
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: ACTNEARN 
quantity: 630.13 
a70d094
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: DBLOG 
quantity: 315.579 
ad3cd53
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: AAA 
quantity: 1360.4252 
790f7d0
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: ZZAN 
quantity: 7.18668 
6a8894f
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: KRWP 
quantity: 1.1 
599984d
sct.kpsct transferred  1.899 SCT to luminaryhmo 1 KRWP = 6.687 SCT 95c48e3
luminaryhmo transferred  0.284 KRWP to sct.swap @swap:KRWP:SCT:kpsct:luminaryhmo 75a1b33
krwp.burn transferred  0.372 KRWP to luminaryhmo @luminaryhmo staking status : 327.6 KRWP @luminaryhmo limit for KRWP voting service : 0.327 KRWP (rate : 0.001) What you sent : 0.7 KRWP Refund balance : 0.372 KRWP [60915362 - 8b2f3fa723472fc8910dccf018723206f7482027] 18e4264
luminaryhmo transferred  0.7 KRWP to krwp.burn @luminaryhmo/37ho7r 8b2f3fa
upvu issued  0.748 UPVU to luminaryhmo 2022-01-21 UPVU 보상 0.748 STEEM. [분배비율 기준일, 2022-01-15] 스팀파워:3105SP, UPVU Token:604UPVU. 2022-01-21 UPVU reward 0.748 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-01-15] SteemPower:3105SP, UPVU Token:604UPVU. 58e1ff1
luminaryhmo transferred  1 SCT to sct.postingfee @luminaryhmo/37ho7r d980336
krwp.burn transferred  0.372 KRWP to luminaryhmo @luminaryhmo staking status : 327.6 KRWP @luminaryhmo limit for KRWP voting service : 0.327 KRWP (rate : 0.001) What you sent : 0.7 KRWP Refund balance : 0.372 KRWP [60886297 - 66700ceb0cf5abc6f433775a07b22ffa466cb2a7] e404fbb
luminaryhmo transferred  0.7 KRWP to krwp.burn @luminaryhmo/jcc7k 66700ce
upvu issued  0.701 UPVU to luminaryhmo 2022-01-20 UPVU 보상 0.701 STEEM. [분배비율 기준일, 2022-01-14] 스팀파워:3105SP, UPVU Token:603UPVU. 2022-01-20 UPVU reward 0.701 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-01-14] SteemPower:3105SP, UPVU Token:603UPVU. 4b1c18d
luminaryhmo transferred  1 SCT to sct.postingfee @luminaryhmo/jcc7k f8d2bb2
sct.kpsct transferred  1.323 SCT to luminaryhmo 1 KRWP = 6.301 SCT e7ca0a6
luminaryhmo transferred  0.210 KRWP to sct.swap @swap:KRWP:SCT:kpsct:luminaryhmo 2f1ad99
krwp.burn transferred  0.372 KRWP to luminaryhmo @luminaryhmo staking status : 327.6 KRWP @luminaryhmo limit for KRWP voting service : 0.327 KRWP (rate : 0.001) What you sent : 0.7 KRWP Refund balance : 0.372 KRWP [60859351 - 01f371c5f6ca017bddd03cf2a88543dd9207e575] 6c9d61f
luminaryhmo transferred  0.7 KRWP to krwp.burn @luminaryhmo/2ndjuo 01f371c
luminaryhmo transferred  1 SCT to sct.postingfee @luminaryhmo/2ndjuo e396b35
upvu issued  0.743 UPVU to luminaryhmo 2022-01-19 UPVU 보상 0.743 STEEM. [분배비율 기준일, 2022-01-13] 스팀파워:3104SP, UPVU Token:602UPVU. 2022-01-19 UPVU reward 0.743 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-01-13] SteemPower:3104SP, UPVU Token:602UPVU. a706409
sct.kpsct transferred  1.761 SCT to luminaryhmo 1 KRWP = 6.476 SCT a9d0306
luminaryhmo transferred  0.272 KRWP to sct.swap @swap:KRWP:SCT:kpsct:luminaryhmo dfce713
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: ACTNEARN 
quantity: 1022.95 
e6e0721
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: DBLOG 
quantity: 737.364 
7d2c5c4
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: KRWP 
quantity: 1 
3364724
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: AAA 
quantity: 2618.9907 
b283508
luminaryhmo
tokens
stake
account: luminaryhmo 
symbol: ZZAN 
quantity: 11.53849 
efb0cdc
krwp.burn transferred  0.673 KRWP to luminaryhmo @luminaryhmo staking status : 326.6 KRWP @luminaryhmo limit for KRWP voting service : 0.326 KRWP (rate : 0.001) What you sent : 1.0 KRWP Refund balance : 0.673 KRWP [60827394 - 3ebe7f93260bbbb9d9b703586d3743b748b490ae] 7f5a672
luminaryhmo transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @luminaryhmo/693wcm 3ebe7f9
upvu issued  0.734 UPVU to luminaryhmo 2022-01-18 UPVU 보상 0.734 STEEM. [분배비율 기준일, 2022-01-12] 스팀파워:3104SP, UPVU Token:602UPVU. 2022-01-18 UPVU reward 0.734 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-01-12] SteemPower:3104SP, UPVU Token:602UPVU. 30d5c02
luminaryhmo transferred  1 SCT to sct.postingfee @luminaryhmo/693wcm 9aaaa4b
upvu issued  0.755 UPVU to luminaryhmo 2022-01-17 UPVU 보상 0.755 STEEM. [분배비율 기준일, 2022-01-11] 스팀파워:3104SP, UPVU Token:601UPVU. 2022-01-17 UPVU reward 0.755 STEEM. [Distribution Ratio Date, 2022-01-11] SteemPower:3104SP, UPVU Token:601UPVU. c24ad37