@laputis

photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 9.82528 
ed2e693
photo-token transferred  9.82528 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (9.825280 more PHOTO were added to PHOTO POWER) ed2e693
steemvision issued  100.32711534 TUNES to laputis 070aefb
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 4.25093 
14058c3
photo-token transferred  4.25093 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (4.250935 more PHOTO were added to PHOTO POWER) 14058c3
steemvision issued  107.58565917 TUNES to laputis 770c4b8
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 5.61436 
ccaaec6
photo-token transferred  5.61436 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (5.614360 more PHOTO were added to PHOTO POWER) ccaaec6
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 7.41467 
3c60c50
photo-token transferred  7.41467 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (7.414670 more PHOTO were added to PHOTO POWER) 3c60c50
steemvision issued  129.83843925 TUNES to laputis 131062d
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 9.68067 
b78a118
photo-token transferred  9.68067 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (9.680675 more PHOTO were added to PHOTO POWER) b78a118
steemvision issued  102.60462018 TUNES to laputis 27e6e27
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 52.72574 
3b04a20
photo-token transferred  52.72574 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (52.725745 more PHOTO were added to PHOTO POWER) 3b04a20
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 21.20372 
1aa9bf6
photo-token transferred  21.20372 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (21.203725 more PHOTO were added to PHOTO POWER) 1aa9bf6
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 19.32594 
4003fe4
photo-token transferred  19.32594 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (19.325945 more PHOTO were added to PHOTO POWER) 4003fe4
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 1.27447 
2a9b1ef
photo-token transferred  1.27447 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (1.274470 more PHOTO were added to PHOTO POWER) 2a9b1ef
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 1.73979 
f640e6d
photo-token transferred  1.73979 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (1.739790 more PHOTO were added to PHOTO POWER) f640e6d
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 19.61126 
d558de8
photo-token transferred  19.61126 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (19.611265 more PHOTO were added to PHOTO POWER) d558de8
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 3.02998 
51c1b52
photo-token transferred  3.02998 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (3.029980 more PHOTO were added to PHOTO POWER) 51c1b52
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 68.04635 
928fd7d
photo-token transferred  68.04635 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (68.046350 more PHOTO were added to PHOTO POWER) 928fd7d
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 56.27849 
e7eb8d4
photo-token transferred  56.27849 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (56.278490 more PHOTO were added to PHOTO POWER) e7eb8d4
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 6.87707 
e70c596
photo-token transferred  6.87707 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (6.877070 more PHOTO were added to PHOTO POWER) e70c596
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 11.70669 
740a504
photo-token transferred  11.70669 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (11.706690 more PHOTO were added to PHOTO POWER) 740a504
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 68.90349 
2f37f9e
photo-token transferred  68.90349 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (68.903495 more PHOTO were added to PHOTO POWER) 2f37f9e
steemvision issued  177.14142533 TUNES to laputis 8e18513
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 44.73408 
e5124b0
photo-token transferred  44.73408 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (44.734080 more PHOTO were added to PHOTO POWER) e5124b0
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 3.65503 
40f8620
photo-token transferred  3.65503 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (3.655035 more PHOTO were added to PHOTO POWER) 40f8620
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 75.60295 
8a9839f
photo-token transferred  75.60295 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (75.602950 more PHOTO were added to PHOTO POWER) 8a9839f
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 1.66502 
d70c31b
photo-token transferred  1.66502 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (1.665025 more PHOTO were added to PHOTO POWER) d70c31b
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 32.48543 
f1acf94
photo-token transferred  32.48543 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (32.485435 more PHOTO were added to PHOTO POWER) f1acf94
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 34.92301 
13fed29
photo-token transferred  34.92301 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (34.923010 more PHOTO were added to PHOTO POWER) 13fed29
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 31.60393 
b35a325
photo-token transferred  31.60393 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (31.603930 more PHOTO were added to PHOTO POWER) b35a325
steemvision issued  105.69411848 TUNES to laputis 3daaee5
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 8.26236 
332a82a
photo-token transferred  8.26236 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (8.262365 more PHOTO were added to PHOTO POWER) 332a82a
steemvision issued  128.69861607 TUNES to laputis 4ef79f2
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 68.03901 
3624889
photo-token transferred  68.03901 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (68.039015 more PHOTO were added to PHOTO POWER) 3624889
photo-token
tokens
stake
account: laputis 
symbol: PHOTO 
quantity: 26.07244 
101133c
photo-token transferred  26.07244 PHOTO to laputis Here are your claimed tokens! (26.072440 more PHOTO were added to PHOTO POWER) 101133c
steemvision issued  107.56770545 TUNES to laputis 3c7d4da