@kirato

zzan issued  1.32033 ZZAN to kirato 82c80e2
zzan issued  1.41469 ZZAN to kirato 88ef086
actnearn issued  117.77 ACTNEARN to kirato 2fff6bf
zzan issued  1.45604 ZZAN to kirato a1d2524
zzan issued  1.40981 ZZAN to kirato e6230ec
zzan issued  1.35978 ZZAN to kirato 4190992
zzan issued  1.27443 ZZAN to kirato 8d90571
zzan issued  1.45403 ZZAN to kirato 504402e
zzan issued  1.40635 ZZAN to kirato 908d9f1
zzan issued  1.42405 ZZAN to kirato 9aed4d2
zzan issued  1.41568 ZZAN to kirato aef5596
sctm.xyz transferred  0.033 KRWP to kirato 2022-09-01 [kirato] what you are received : 0.033 KRWP, KRWP of @sctm.xyz : 2141.028, rate : 0.0015829718 %, total SCTM (stake) : 758067.785, your SCTM : 12 (stake : 12, delegationsIn : 0) 7cbcb78
zzan issued  1.42500 ZZAN to kirato 04e2fdc
zzan issued  1.40419 ZZAN to kirato b227d1b
zzan issued  1.42079 ZZAN to kirato ca8f05f
zzan issued  1.42098 ZZAN to kirato 8e59889
zzan issued  1.47127 ZZAN to kirato df959e9
zzan issued  1.40823 ZZAN to kirato a804043
zzan issued  1.43792 ZZAN to kirato 2ed8d86
zzan issued  1.38360 ZZAN to kirato de6e9c2
zzan issued  1.42865 ZZAN to kirato be4e8ef
zzan issued  1.42463 ZZAN to kirato 341eea5
zzan issued  1.41094 ZZAN to kirato bc89070