@khaleelkazi

trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.48247905 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/03/2020, Thanks for Staking!
1507dea
one.life
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: LIFESTYLE 
quantity: 0.704 
99a963d
one.life transferred  0.704 LIFESTYLE to khaleelkazi Here are your claimed tokens! (0.704000 more LIFESTYLE were added to LIFESTYLE POWER) 99a963d
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.47235383 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/02/2020, Thanks for Staking!
7ec8345
one.life
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: LIFESTYLE 
quantity: 0.789 
f946958
one.life transferred  0.789 LIFESTYLE to khaleelkazi Here are your claimed tokens! (0.789000 more LIFESTYLE were added to LIFESTYLE POWER) f946958
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.44414760 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/01/2020, Thanks for Staking!
55b8783
one.life
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: LIFESTYLE 
quantity: 1.229 
acf11b4
one.life transferred  1.229 LIFESTYLE to khaleelkazi Here are your claimed tokens! (1.229500 more LIFESTYLE were added to LIFESTYLE POWER) acf11b4
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.43969080 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/31/2020, Thanks for Staking!
34cef4c
one.life
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: LIFESTYLE 
quantity: 1.902 
d4c0c02
one.life transferred  1.902 LIFESTYLE to khaleelkazi Here are your claimed tokens! (1.902000 more LIFESTYLE were added to LIFESTYLE POWER) d4c0c02
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.45815823 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/30/2020, Thanks for Staking!
04e8cf0
one.life
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: LIFESTYLE 
quantity: 1.166 
ad5849b
one.life transferred  1.166 LIFESTYLE to khaleelkazi Here are your claimed tokens! (1.166500 more LIFESTYLE were added to LIFESTYLE POWER) ad5849b
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.39902107 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/29/2020, Thanks for Staking!
599e55a
one.life
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: LIFESTYLE 
quantity: 0.690 
15c0abb
one.life transferred  0.690 LIFESTYLE to khaleelkazi Here are your claimed tokens! (0.690500 more LIFESTYLE were added to LIFESTYLE POWER) 15c0abb
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.38952549 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/28/2020, Thanks for Staking!
bc32564
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.38441547 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/27/2020, Thanks for Staking!
6d69393
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.46364069 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/26/2020, Thanks for Staking!
91ebb03
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.45343533 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/25/2020, Thanks for Staking!
a337536
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.40490194 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/24/2020, Thanks for Staking!
d487eab
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.40351466 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/23/2020, Thanks for Staking!
d1b4c91
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.38808773 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/22/2020, Thanks for Staking!
9f8824a
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.36273654 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/21/2020, Thanks for Staking!
e1d595a
one.life
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: LIFESTYLE 
quantity: 0.677 
62923a7
one.life transferred  0.677 LIFESTYLE to khaleelkazi Here are your claimed tokens! (0.677000 more LIFESTYLE were added to LIFESTYLE POWER) 62923a7
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.35997398 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/20/2020, Thanks for Staking!
3a15f0f
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.35762032 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/19/2020, Thanks for Staking!
857474e
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.29096189 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/18/2020, Thanks for Staking!
6c3a82f
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.27680826 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/17/2020, Thanks for Staking!
9c030d0
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.27524372 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/16/2020, Thanks for Staking!
d67500d
one.life
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: LIFESTYLE 
quantity: 0.589 
f027b67
one.life transferred  0.589 LIFESTYLE to khaleelkazi Here are your claimed tokens! (0.589500 more LIFESTYLE were added to LIFESTYLE POWER) f027b67
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.27248474 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/15/2020, Thanks for Staking!
8d25f41
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.36387378 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/14/2020, Thanks for Staking!
02d7133
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.29357896 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/13/2020, Thanks for Staking!
5c7d518
one.life
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: LIFESTYLE 
quantity: 0.655 
a626f85
one.life transferred  0.655 LIFESTYLE to khaleelkazi Here are your claimed tokens! (0.655500 more LIFESTYLE were added to LIFESTYLE POWER) a626f85
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.29193092 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/12/2020, Thanks for Staking!
3bd4798
minnowsupport
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: PAL 
quantity: 12.288 
8699663
minnowsupport transferred  12.288 PAL to khaleelkazi Here are your claimed tokens! (12.288000 more PAL were added to PAL POWER) 8699663
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.29017169 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/11/2020, Thanks for Staking!
484efba
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.37208444 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/10/2020, Thanks for Staking!
e2e3a67
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.33974017 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/09/2020, Thanks for Staking!
fa5f0fe
minnowsupport
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: PAL 
quantity: 0.532 
20617e5
minnowsupport transferred  0.532 PAL to khaleelkazi Here are your claimed tokens! (0.532500 more PAL were added to PAL POWER) 20617e5
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.33539928 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/08/2020, Thanks for Staking!
517f0cb
khaleelkazi transferred  5.791 LIFESTYLE to leo.bank 1f75ad7
one.life
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: LIFESTYLE 
quantity: 1.251 
81564a2
one.life transferred  1.251 LIFESTYLE to khaleelkazi Here are your claimed tokens! (1.251000 more LIFESTYLE were added to LIFESTYLE POWER) 81564a2
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.32637118 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/07/2020, Thanks for Staking!
35a3bf5
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.32422033 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/06/2020, Thanks for Staking!
9d18244
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.35745734 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/05/2020, Thanks for Staking!
47f7f9f
one.life
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: LIFESTYLE 
quantity: 0.713 
837e71e
one.life transferred  0.713 LIFESTYLE to khaleelkazi Here are your claimed tokens! (0.713000 more LIFESTYLE were added to LIFESTYLE POWER) 837e71e
minnowsupport
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: PAL 
quantity: 12.515 
ac07d48
minnowsupport transferred  12.515 PAL to khaleelkazi Here are your claimed tokens! (12.515000 more PAL were added to PAL POWER) ac07d48
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.41685217 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/04/2020, Thanks for Staking!
45f70ac
one.life
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: LIFESTYLE 
quantity: 0.717 
c074d5f
one.life transferred  0.717 LIFESTYLE to khaleelkazi Here are your claimed tokens! (0.717000 more LIFESTYLE were added to LIFESTYLE POWER) c074d5f
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.41642626 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/03/2020, Thanks for Staking!
4a72626
minnowsupport
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: PAL 
quantity: 12.296 
3e5b197
minnowsupport transferred  12.296 PAL to khaleelkazi Here are your claimed tokens! (12.296500 more PAL were added to PAL POWER) 3e5b197
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.40393581 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/02/2020, Thanks for Staking!
525bb56
one.life
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: LIFESTYLE 
quantity: 0.622 
dbe5920
one.life transferred  0.622 LIFESTYLE to khaleelkazi Here are your claimed tokens! (0.622500 more LIFESTYLE were added to LIFESTYLE POWER) dbe5920
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.49029653 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/01/2020, Thanks for Staking!
69f4c6c
talkingpoint
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: POINT 
quantity: 0.30423 
f738b59
minnowsupport
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: PAL 
quantity: 13.073 
6f739ab
minnowsupport transferred  13.073 PAL to khaleelkazi Here are your claimed tokens! (13.073500 more PAL were added to PAL POWER) 6f739ab
trendotoken
tokens
stake
account: khaleelkazi 
symbol: TRDO 
quantity: 6.43830143 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/30/2020, Thanks for Staking!
f948024