@jini-zzang

jini-zzang
tokens
stake
account: jini-zzang 
symbol: AAA 
quantity: 1376.8316 
800fb0c
jini-zzang transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @jini-zzang/4quskv-1 19cad32
jini-zzang transferred  1 SCT to sct.postingfee @jini-zzang/4quskv-1 137edb3
jini-zzang transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @jini-zzang/3banfe-72 ea82b68
jini-zzang transferred  1 SCT to sct.postingfee @jini-zzang/3banfe-72 02d95d3
jini-zzang transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @jini-zzang/205 1312b33
jini-zzang transferred  1 SCT to sct.postingfee @jini-zzang/205 5afe198
jini-zzang transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @jini-zzang/204 2b176bb
jini-zzang transferred  1 SCT to sct.postingfee @jini-zzang/204 1183d88
jini-zzang
tokens
stake
account: jini-zzang 
symbol: AAA 
quantity: 4643.1315 
dd067e2
dorian-dev
tokens
stake
account: jini-zzang 
symbol: AAA 
quantity: 463.6544 
9e48ae3
jini-zzang transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @jini-zzang/4sexms-6 fc2d826
jini-zzang transferred  1 SCT to sct.postingfee @jini-zzang/4sexms-6 f0a54d1
dorian-lee
tokens
stake
account: jini-zzang 
symbol: ACTNEARN 
quantity: 3936.88 
cabed9d
dorian-lee
tokens
stake
account: jini-zzang 
symbol: AAA 
quantity: 2325.8898 
ee74397
jini-zzang transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @jini-zzang/203-3 78c326d
jini-zzang transferred  1 SCT to sct.postingfee @jini-zzang/203-3 865bda5
jini-zzang transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @jini-zzang/151-200 c666c60
sct.kpsct transferred  10.424 SCT to jini-zzang 1 STEEM = 2.084 SCT 6cdec3b
jini-zzang transferred  1 SCT to sct.postingfee @jini-zzang/151-200 e8a27f7
jini-zzang transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @jini-zzang/202 f06d125
jini-zzang transferred  1 SCT to sct.postingfee @jini-zzang/202 5e2d28c
dorian-lee
tokens
stake
account: jini-zzang 
symbol: AAA 
quantity: 3780.8684 
b549614
jini-zzang transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @jini-zzang/5-1 e147f00
jini-zzang transferred  1 SCT to sct.postingfee @jini-zzang/5-1 e4f2bd7
jini-zzang transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @jini-zzang/5fg8zx-4 034a09e
jini-zzang transferred  1 SCT to sct.postingfee @jini-zzang/5fg8zx-4 2e7df55
jini-zzang transferred  1.0 KRWP to krwp.burn @jini-zzang/201 6cf4031
jini-zzang transferred  1 SCT to sct.postingfee @jini-zzang/201 37468d9
jini-zzang transferred  1 KRWP to krwp.burn @jini-zzang/200 5192e64
jini-zzang transferred  1 SCT to sct.postingfee @jini-zzang/200 bedb00d
dorian-lee
tokens
stake
account: jini-zzang 
symbol: AAA 
quantity: 2165.2887 
5169b56
jini-zzang transferred  1 KRWP to krwp.burn @jini-zzang/r8zrf-71 d40fd5a
jini-zzang transferred  1 SCT to sct.postingfee @jini-zzang/r8zrf-71 24f81c7
dorian-lee
tokens
stake
account: jini-zzang 
symbol: AAA 
quantity: 3143.5347 
5683fbb
jini-zzang transferred  1 KRWP to krwp.burn @jini-zzang/4rnajc-70 87677da
jini-zzang transferred  1 SCT to sct.postingfee @jini-zzang/4rnajc-70 a2e4342
jini-zzang transferred  1 KRWP to krwp.burn @jini-zzang/5jrtde-69 88ea711
jini-zzang transferred  1 SCT to sct.postingfee @jini-zzang/5jrtde-69 1abb0a4