@jingjing16

teamcn-shop transferred  1 SHOP to jingjing16 @marygong77777 gifted you 1 SHOP coin! b39a57b
teamcn-shop transferred  1 SHOP to jingjing16 @dailyke20 gifted you 1 SHOP coin! af883c7
teamcn-shop transferred  1 SHOP to jingjing16 @marygong77777 gifted you 1 SHOP coin! cecb800
teamcn-shop transferred  1 SHOP to jingjing16 @marygong77777 gifted you 1 SHOP coin! de0eb12