@gouji

zzan issued  24.52620 ZZAN to gouji d914d83
zzan issued  21.61622 ZZAN to gouji b5a350d
zzan issued  30.25260 ZZAN to gouji 5e6422c
zzan issued  28.82640 ZZAN to gouji f65b004
zzan issued  20.18281 ZZAN to gouji 0ea0d84
zzan issued  24.52622 ZZAN to gouji 3832ec7
zzan issued  27.37859 ZZAN to gouji 66af13d
zzan issued  36.05103 ZZAN to gouji f3ac852
zzan issued  36.04382 ZZAN to gouji 0963683
zzan issued  34.59600 ZZAN to gouji 5885a10
zzan issued  27.37140 ZZAN to gouji b2544df
zzan issued  17.29441 ZZAN to gouji 97b5d1b
zzan issued  21.62341 ZZAN to gouji f5a1745
zzan issued  17.29440 ZZAN to gouji 9bb9b5e
zzan issued  17.30880 ZZAN to gouji 32140bd
zzan issued  18.72780 ZZAN to gouji ff8ab5d
zzan issued  30.24540 ZZAN to gouji 2e61e69
zzan issued  27.38582 ZZAN to gouji f6a5943
zzan issued  24.52620 ZZAN to gouji 818133a
zzan issued  31.70040 ZZAN to gouji 5d7033c
zzan issued  21.60900 ZZAN to gouji 154b04f
zzan issued  23.04240 ZZAN to gouji 1dab24f
zzan issued  27.34980 ZZAN to gouji 4142691
zzan issued  21.64503 ZZAN to gouji b20db2f
zzan issued  25.94521 ZZAN to gouji 3ae0ca5
zzan issued  20.18281 ZZAN to gouji d465fa5
zzan issued  34.58880 ZZAN to gouji 42d7063
zzan issued  20.16840 ZZAN to gouji e0dedba
zzan issued  33.16263 ZZAN to gouji 017cef4
zzan issued  25.95243 ZZAN to gouji f815f61
zzan issued  33.12660 ZZAN to gouji 4907f6a
zzan issued  25.95242 ZZAN to gouji d0d2b96
zzan issued  27.39300 ZZAN to gouji c436716
zzan issued  24.50461 ZZAN to gouji 238a8bd
zzan issued  24.50461 ZZAN to gouji e33d702
zzan issued  21.63060 ZZAN to gouji d8450f6
zzan issued  33.16260 ZZAN to gouji 3951e4e
zzan issued  5.76240 ZZAN to gouji 6e3070c
zzan issued  27.34259 ZZAN to gouji 0b9e488
zzan issued  31.67160 ZZAN to gouji 25cad1e
zzan issued  23.04241 ZZAN to gouji 2c748b6
zzan issued  46.10641 ZZAN to gouji d117921
zzan issued  21.62341 ZZAN to gouji 2ec50f5
zzan issued  27.37860 ZZAN to gouji 2efcc8d
zzan issued  18.72060 ZZAN to gouji 2c9d840
zzan issued  27.40021 ZZAN to gouji eb1737d
zzan issued  28.83362 ZZAN to gouji 040a019
zzan issued  34.55997 ZZAN to gouji 55dd6d4
zzan issued  20.16120 ZZAN to gouji 0cfefed
zzan issued  25.93080 ZZAN to gouji 9976142
zzan issued  33.10500 ZZAN to gouji 648baa6
zzan issued  20.19002 ZZAN to gouji e47ff95
zzan issued  27.38580 ZZAN to gouji 110935c
zzan issued  21.60900 ZZAN to gouji 5e01a90
zzan issued  31.70761 ZZAN to gouji 4afc966
zzan issued  37.48440 ZZAN to gouji 290e93f
zzan issued  30.28861 ZZAN to gouji ef96428
zzan issued  21.60900 ZZAN to gouji b266e84
zzan issued  25.96680 ZZAN to gouji 314eaea
zzan issued  24.49741 ZZAN to gouji ed99a67
zzan issued  15.84660 ZZAN to gouji 95a5b2e
zzan issued  30.21659 ZZAN to gouji 0806862
zzan issued  14.40600 ZZAN to gouji c401aca
zzan issued  17.29441 ZZAN to gouji 639c0d8
zzan issued  20.17560 ZZAN to gouji ed76901
zzan issued  30.24539 ZZAN to gouji 7a0d2ae
zzan issued  25.91640 ZZAN to gouji acbb0bc
zzan issued  28.81921 ZZAN to gouji f632a35
zzan issued  27.35698 ZZAN to gouji 6fbd14f
zzan issued  25.93080 ZZAN to gouji 2dcda72
zzan issued  30.23821 ZZAN to gouji 322c4f9
zzan issued  21.58018 ZZAN to gouji 6ea355f
zzan issued  28.82638 ZZAN to gouji 72286e6
zzan issued  25.90920 ZZAN to gouji 13e5b15
zzan issued  25.90199 ZZAN to gouji ef9094e
zzan issued  27.34260 ZZAN to gouji 3028503
zzan issued  25.91640 ZZAN to gouji ab13833
zzan issued  21.59460 ZZAN to gouji a37c21c
zzan issued  31.64278 ZZAN to gouji 09b95a2
zzan issued  33.11220 ZZAN to gouji 7fb0b45
zzan issued  33.14821 ZZAN to gouji f925a85
zzan issued  25.93801 ZZAN to gouji 5e0d43a
zzan issued  33.15543 ZZAN to gouji a3b7d41
zzan issued  24.48300 ZZAN to gouji 9687027
zzan issued  18.72779 ZZAN to gouji 9b116a2
zzan issued  34.56719 ZZAN to gouji 2571574
zzan issued  33.10499 ZZAN to gouji 9e0bf23
zzan issued  25.89480 ZZAN to gouji 34bbf3b
zzan issued  25.86595 ZZAN to gouji 55ef3d3
zzan issued  33.09057 ZZAN to gouji 8718acb
zzan issued  31.62836 ZZAN to gouji d123d05
zzan issued  25.93799 ZZAN to gouji 3828e33
zzan issued  23.01360 ZZAN to gouji 8ee6ebf
zzan issued  35.97179 ZZAN to gouji c9110f2
zzan issued  27.34260 ZZAN to gouji ab89f7b
zzan issued  15.83941 ZZAN to gouji 421d7ec
zzan issued  34.52397 ZZAN to gouji dd07cd7
zzan issued  18.69179 ZZAN to gouji d2cabcc
zzan issued  20.09638 ZZAN to gouji c2392bc
zzan issued  31.62838 ZZAN to gouji ae27d6c