@dyumo

zzan issued  1.54902 ZZAN to dyumo 9c06cd1
zzan issued  0.57433 ZZAN to dyumo 9655470
dyumo
tokens
stake
account: dyumo 
symbol: ZZAN 
quantity: 6.69978 
61f0200
dyumo
tokens
stake
account: dyumo 
symbol: AAA 
quantity: 254.5639 
4eca9aa
dyumo
tokens
stake
account: dyumo 
symbol: DBLOG 
quantity: 66.853 
b435272
dyumo transferred  8,400 JCAR to jcarvoting @dyumo 2월 구독 30회 신청합니다. fb7b0a8
yoonbro transferred  8,400 JCAR to dyumo 9c234fd
zzan issued  1.16503 ZZAN to dyumo e28332a
zzan issued  1.15301 ZZAN to dyumo 5671743
zzan issued  1.67083 ZZAN to dyumo abe4825
zzan issued  1.14279 ZZAN to dyumo f949043
zzan issued  1.40795 ZZAN to dyumo 6559d05
dyumo
tokens
stake
account: dyumo 
symbol: DBLOG 
quantity: 0.455 
d1e8299
dyumo
tokens
stake
account: dyumo 
symbol: AAA 
quantity: 55 
e86fedc
zzan issued  0.16017 ZZAN to dyumo bcfd174
dyumo
tokens
stake
account: dyumo 
symbol: ZZAN 
quantity: 100 
65304c5
dyumo
tokens
stake
account: dyumo 
symbol: ZZAN 
quantity: 3.24533 
ed337a0
yoonbro transferred  1.10746 ZZAN to dyumo 92ab260
zzan issued  1.86870 ZZAN to dyumo b19db43
teamcn-shop transferred  1 SHOP to dyumo @garamee21 gifted you 1 SHOP coin! 81888a3
zzan issued  0.22941 ZZAN to dyumo 12bbac0
dyumo
tokens
stake
account: dyumo 
symbol: ZZAN 
quantity: 0.5 
c32e188
yoonbro transferred  0.53976 ZZAN to dyumo 1e92f52
teamcn-shop transferred  1 SHOP to dyumo @garamee21 gifted you 1 SHOP coin! 35c3182
dyumo
tokens
stake
account: dyumo 
symbol: ZZAN 
quantity: 2000 
e3cfb76
yoonbro transferred  1,660 ZZAN to dyumo 7fd029a