@dougalporteous

steemmonsters transferred  1,000 DEC to dougalporteous Transfer DEC to Hive Engine 9dbd4c5
steemmonsters transferred  1,000 DEC to dougalporteous Transfer DEC to Hive Engine 0129c96
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07483246 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/17/2020, Thanks for Staking!
afb9b37
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07482971 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/16/2020, Thanks for Staking!
b48795f
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07482233 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/15/2020, Thanks for Staking!
3c3491e
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07481453 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/14/2020, Thanks for Staking!
105672d
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07480961 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/13/2020, Thanks for Staking!
31f5741
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07474444 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/12/2020, Thanks for Staking!
b79d9e3
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07472413 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/11/2020, Thanks for Staking!
1ff1cf4
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07472156 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/10/2020, Thanks for Staking!
7a8f2a3
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07471672 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/09/2020, Thanks for Staking!
de47599
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07449775 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/08/2020, Thanks for Staking!
a7dab6b
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07448785 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/07/2020, Thanks for Staking!
5a5bf1e
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07446900 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/06/2020, Thanks for Staking!
41e9d1a
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07446013 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/05/2020, Thanks for Staking!
f0dde57
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07445351 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/04/2020, Thanks for Staking!
bab162d
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07425973 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/03/2020, Thanks for Staking!
b6662db
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07425739 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/02/2020, Thanks for Staking!
d23ab59
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07424999 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/01/2020, Thanks for Staking!
7446bbf
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07403422 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/31/2020, Thanks for Staking!
bab9d7a
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07402693 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/30/2020, Thanks for Staking!
dda281b
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07399265 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/29/2020, Thanks for Staking!
6a5d7bf
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07398711 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/28/2020, Thanks for Staking!
16bccbb
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07397301 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/27/2020, Thanks for Staking!
69eeaaf
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07363913 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/26/2020, Thanks for Staking!
2b8f588
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07301273 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/25/2020, Thanks for Staking!
8ef92bc
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07297786 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/24/2020, Thanks for Staking!
1060f58
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07296987 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/23/2020, Thanks for Staking!
2f0de27
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07293048 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/22/2020, Thanks for Staking!
856a951
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07294450 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/21/2020, Thanks for Staking!
0b51cf1
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07233288 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/20/2020, Thanks for Staking!
5051637
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07232147 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/19/2020, Thanks for Staking!
a730893
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07231995 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/18/2020, Thanks for Staking!
057974f
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07228652 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/17/2020, Thanks for Staking!
8110492
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07226441 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/16/2020, Thanks for Staking!
76c1eeb
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07225776 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/15/2020, Thanks for Staking!
fec1557
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07208729 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/14/2020, Thanks for Staking!
fc5e510
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07206230 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/13/2020, Thanks for Staking!
baf8e17
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07257613 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/12/2020, Thanks for Staking!
a8de3bf
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07257174 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/11/2020, Thanks for Staking!
5c53449
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07256442 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/10/2020, Thanks for Staking!
58af0c9
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.07239457 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/09/2020, Thanks for Staking!
9f29097
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10854848 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/08/2020, Thanks for Staking!
a351110
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10853432 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/07/2020, Thanks for Staking!
17e9d84
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10851708 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/06/2020, Thanks for Staking!
397c000
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10851793 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/05/2020, Thanks for Staking!
32411ff
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10849200 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/04/2020, Thanks for Staking!
f9a0e80
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10752280 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/03/2020, Thanks for Staking!
e4005f2
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10750944 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/02/2020, Thanks for Staking!
579a657
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10747699 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/01/2020, Thanks for Staking!
7b9d70e
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10746034 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/30/2020, Thanks for Staking!
ac36d3f
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10743874 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/29/2020, Thanks for Staking!
d1c9eff
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10649062 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/28/2020, Thanks for Staking!
05caea3
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10624394 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/27/2020, Thanks for Staking!
60aaae8
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10619182 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/26/2020, Thanks for Staking!
81c68d5
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10616257 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/25/2020, Thanks for Staking!
b28a380
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10613000 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/24/2020, Thanks for Staking!
b9bae1a
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10611271 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/23/2020, Thanks for Staking!
4905f7b
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10586785 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/22/2020, Thanks for Staking!
cbc2c9f
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10586434 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/21/2020, Thanks for Staking!
d34fb16
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10583183 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/20/2020, Thanks for Staking!
8bdbf8c
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10579930 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/19/2020, Thanks for Staking!
4798bbe
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10578415 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/18/2020, Thanks for Staking!
676bb4b
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10572894 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/17/2020, Thanks for Staking!
5652f1e
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10568549 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/16/2020, Thanks for Staking!
84b2df2
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10659176 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/15/2020, Thanks for Staking!
c6813cc
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10656471 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/14/2020, Thanks for Staking!
95856ce
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.10654754 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/13/2020, Thanks for Staking!
7618663
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14722816 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/12/2020, Thanks for Staking!
7e57192
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14690240 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/11/2020, Thanks for Staking!
570c1bc
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14674860 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/10/2020, Thanks for Staking!
173dca6
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14663153 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/09/2020, Thanks for Staking!
44f8fa7
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14657886 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/08/2020, Thanks for Staking!
4c05e89
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14670672 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/07/2020, Thanks for Staking!
c2e1c48
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14605386 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/06/2020, Thanks for Staking!
d78af0d
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14623254 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/05/2020, Thanks for Staking!
989b6ff
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14606353 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/04/2020, Thanks for Staking!
3790498
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14578015 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/03/2020, Thanks for Staking!
f999202
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14555245 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/02/2020, Thanks for Staking!
4ba97e8
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14491814 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/01/2020, Thanks for Staking!
77a9484
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14481791 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/31/2020, Thanks for Staking!
63554f4
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14523321 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/30/2020, Thanks for Staking!
fbdf78c
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14390332 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/29/2020, Thanks for Staking!
68805d7
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14368978 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/28/2020, Thanks for Staking!
26e6987
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14357486 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/27/2020, Thanks for Staking!
60ea6c0
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14535651 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/26/2020, Thanks for Staking!
dd822f9
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14512700 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/25/2020, Thanks for Staking!
66e3be7
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14403557 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/24/2020, Thanks for Staking!
1c3ea2b
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14400437 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/23/2020, Thanks for Staking!
5d3a357
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14365745 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/22/2020, Thanks for Staking!
784bb32
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14308734 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/21/2020, Thanks for Staking!
6b30d31
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14302521 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/20/2020, Thanks for Staking!
03900c4
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14297228 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/19/2020, Thanks for Staking!
0fe8f9d
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14147325 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/18/2020, Thanks for Staking!
d39f380
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14115496 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/17/2020, Thanks for Staking!
b7c6be4
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14111977 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/16/2020, Thanks for Staking!
b6f517e
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14105773 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/15/2020, Thanks for Staking!
9b79e45
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14311291 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/14/2020, Thanks for Staking!
089503b
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14153210 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/13/2020, Thanks for Staking!
219d23d
trendotoken
tokens
stake
account: dougalporteous 
symbol: TRDO 
quantity: 0.14149504 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/12/2020, Thanks for Staking!
cb95242