@cervantes

trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.00422104 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/17/2020, Thanks for Staking!
6bb3452
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.00414731 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/16/2020, Thanks for Staking!
5eae337
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.00394972 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/15/2020, Thanks for Staking!
822ba41
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.00374091 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/14/2020, Thanks for Staking!
eb200cf
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.00360893 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/13/2020, Thanks for Staking!
6287f91
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.00186353 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/12/2020, Thanks for Staking!
a5bfd13
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.00131966 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/11/2020, Thanks for Staking!
e28ce87
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.00125092 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/10/2020, Thanks for Staking!
9f732c6
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.00112121 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/09/2020, Thanks for Staking!
420b772
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.99525667 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/08/2020, Thanks for Staking!
4b9b5ba
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.99499137 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/07/2020, Thanks for Staking!
24ab694
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.99448669 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/06/2020, Thanks for Staking!
0477ffe
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.99424892 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/05/2020, Thanks for Staking!
57b738a
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.99407157 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/04/2020, Thanks for Staking!
d8d5c96
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.98888175 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/03/2020, Thanks for Staking!
433f49e
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.98881897 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/02/2020, Thanks for Staking!
28186fc
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.98862077 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 08/01/2020, Thanks for Staking!
85fae65
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.98284192 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/31/2020, Thanks for Staking!
88bd4e5
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.98264679 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/30/2020, Thanks for Staking!
4e6960a
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.98172851 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/29/2020, Thanks for Staking!
9d163eb
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.98158031 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/28/2020, Thanks for Staking!
cb68393
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.98120269 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/27/2020, Thanks for Staking!
0595ea4
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.97226031 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/26/2020, Thanks for Staking!
059cb7d
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.95548349 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/25/2020, Thanks for Staking!
7dfb247
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.95454970 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/24/2020, Thanks for Staking!
f4a0183
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.95433566 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/23/2020, Thanks for Staking!
9e0d8b7
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.95328073 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/22/2020, Thanks for Staking!
cc25994
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.95365616 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/21/2020, Thanks for Staking!
fdaccca
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.93727536 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/20/2020, Thanks for Staking!
a691eee
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.93696964 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/19/2020, Thanks for Staking!
8a26a4e
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.93692909 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/18/2020, Thanks for Staking!
27683a9
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.93603375 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/17/2020, Thanks for Staking!
6cfdcbf
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.93544162 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/16/2020, Thanks for Staking!
d394949
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.93526342 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/15/2020, Thanks for Staking!
abda2c4
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.93069787 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/14/2020, Thanks for Staking!
2080ffa
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.93002855 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/13/2020, Thanks for Staking!
3f65002
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.94379012 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/12/2020, Thanks for Staking!
c1cd6db
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.94367256 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/11/2020, Thanks for Staking!
31cb14f
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.94347654 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/10/2020, Thanks for Staking!
1ff2946
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 1.93892746 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/09/2020, Thanks for Staking!
eab6a5f
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.90722961 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/08/2020, Thanks for Staking!
c9eca32
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.90685053 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/07/2020, Thanks for Staking!
1e27dfb
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.90638874 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/06/2020, Thanks for Staking!
ff54d29
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.90641140 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/05/2020, Thanks for Staking!
9a43988
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.90571706 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/04/2020, Thanks for Staking!
737ae3d
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.87975923 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/03/2020, Thanks for Staking!
8732ac3
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.87940120 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/02/2020, Thanks for Staking!
f0a2a18
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.87853208 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/01/2020, Thanks for Staking!
d8c860c
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.87808623 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/30/2020, Thanks for Staking!
8ed5cea
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.87750761 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/29/2020, Thanks for Staking!
b20cae6
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.85211433 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/28/2020, Thanks for Staking!
fd8088b
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.84550771 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/27/2020, Thanks for Staking!
9b75689
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.84411172 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/26/2020, Thanks for Staking!
79e36e9
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.84332848 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/25/2020, Thanks for Staking!
f048cc0
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.84245592 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/24/2020, Thanks for Staking!
2bb6ee1
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.84199299 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/23/2020, Thanks for Staking!
94ec2eb
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.83543489 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/22/2020, Thanks for Staking!
f14f61c
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.83534089 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/21/2020, Thanks for Staking!
c8aef73
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.83447031 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/20/2020, Thanks for Staking!
53bf17b
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.83359891 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/19/2020, Thanks for Staking!
7572b94
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.83319321 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/18/2020, Thanks for Staking!
2c89116
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.83171445 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/17/2020, Thanks for Staking!
ded62d2
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.83055084 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/16/2020, Thanks for Staking!
13b2758
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.85482325 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/15/2020, Thanks for Staking!
00134cc
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.85409869 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/14/2020, Thanks for Staking!
31f7c6c
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 2.85363884 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/13/2020, Thanks for Staking!
c9d1dfa
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 3.94317876 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/12/2020, Thanks for Staking!
3be6019
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 3.93445418 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/11/2020, Thanks for Staking!
a0bfdb2
trendotoken
tokens
stake
account: cervantes 
symbol: TRDO 
quantity: 3.93033487 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/10/2020, Thanks for Staking!
762c408