@blackeyedm

blackeyedm
tokens
stake
account: blackeyedm 
symbol: ACTNEARN 
quantity: 1627 
bb39636
blackeyedm
tokens
stake
account: blackeyedm 
symbol: DBLOG 
quantity: 3823 
ba04c5d
blackeyedm
tokens
stake
account: blackeyedm 
symbol: AAA 
quantity: 19000 
a90a9a6
blackeyedm
tokens
stake
account: blackeyedm 
symbol: ZZAN 
quantity: 80 
92106b9
blackeyedm transferred  8,400 JCAR to jcarvoting @blackeyedm 8월 구독 30회 신청합니다 84889fe