@abasinkanga

trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.15991502 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/13/2020, Thanks for Staking!
5e7bc51
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.16105525 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/12/2020, Thanks for Staking!
232525a
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.16104551 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/11/2020, Thanks for Staking!
2b40341
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.16102927 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/10/2020, Thanks for Staking!
f153c07
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.16065235 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/09/2020, Thanks for Staking!
a509bb9
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.24088228 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/08/2020, Thanks for Staking!
06308a2
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.24085087 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/07/2020, Thanks for Staking!
07ea108
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.24081261 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/06/2020, Thanks for Staking!
4ed3450
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.24081449 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/05/2020, Thanks for Staking!
46ce434
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.24075696 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/04/2020, Thanks for Staking!
2608116
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23860619 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/03/2020, Thanks for Staking!
938fa49
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23857652 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/02/2020, Thanks for Staking!
659606f
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23850451 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 07/01/2020, Thanks for Staking!
73848d1
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23846757 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/30/2020, Thanks for Staking!
b4a3a18
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23841963 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/29/2020, Thanks for Staking!
bbe321e
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23631564 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/28/2020, Thanks for Staking!
c400cf5
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23576824 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/27/2020, Thanks for Staking!
c3b7f97
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23565257 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/26/2020, Thanks for Staking!
d26803d
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23558767 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/25/2020, Thanks for Staking!
525cd23
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23551538 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/24/2020, Thanks for Staking!
7881ef4
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23547702 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/23/2020, Thanks for Staking!
223775f
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23493364 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/22/2020, Thanks for Staking!
bae8e50
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23492585 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/21/2020, Thanks for Staking!
7e8695d
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23485372 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/20/2020, Thanks for Staking!
4b10dd7
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23478152 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/19/2020, Thanks for Staking!
ea9a008
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23474790 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/18/2020, Thanks for Staking!
9638f18
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23462538 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/17/2020, Thanks for Staking!
94a614e
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23452896 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/16/2020, Thanks for Staking!
f2b42a8
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23654009 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/15/2020, Thanks for Staking!
992046d
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23648005 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/14/2020, Thanks for Staking!
9605947
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.23644195 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/13/2020, Thanks for Staking!
e914836
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32671720 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/12/2020, Thanks for Staking!
3e07f3a
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32599431 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/11/2020, Thanks for Staking!
10d43f4
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32565300 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/10/2020, Thanks for Staking!
5b25c1c
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32539321 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/09/2020, Thanks for Staking!
f060568
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32527633 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/08/2020, Thanks for Staking!
0674450
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32556007 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/07/2020, Thanks for Staking!
c5fa80b
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32411130 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/06/2020, Thanks for Staking!
c837f36
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32450780 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/05/2020, Thanks for Staking!
4446ca0
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32413276 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/04/2020, Thanks for Staking!
6152978
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32350389 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/03/2020, Thanks for Staking!
4a6439a
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32299860 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/02/2020, Thanks for Staking!
ac55f6f
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32159099 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 06/01/2020, Thanks for Staking!
c177502
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32136857 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/31/2020, Thanks for Staking!
761a372
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32229018 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/30/2020, Thanks for Staking!
9310d52
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31933898 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/29/2020, Thanks for Staking!
52b1bbf
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31886511 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/28/2020, Thanks for Staking!
8f37b6c
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31861009 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/27/2020, Thanks for Staking!
13d9ee9
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32256378 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/26/2020, Thanks for Staking!
5121039
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32205449 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/25/2020, Thanks for Staking!
5e128ef
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31963246 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/24/2020, Thanks for Staking!
e8ff8cc
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31956323 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/23/2020, Thanks for Staking!
cdd1e89
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31879336 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/22/2020, Thanks for Staking!
5c33f5a
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31752822 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/21/2020, Thanks for Staking!
6718a7e
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31739036 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/20/2020, Thanks for Staking!
7f759fd
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31727290 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/19/2020, Thanks for Staking!
9df965c
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31394635 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/18/2020, Thanks for Staking!
db5cf33
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31324003 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/17/2020, Thanks for Staking!
6cefc9f
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31316195 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/16/2020, Thanks for Staking!
24937d5
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31302426 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/15/2020, Thanks for Staking!
eae62a6
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31758497 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/14/2020, Thanks for Staking!
852faf2
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31407696 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/13/2020, Thanks for Staking!
4ae8029
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31399471 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/12/2020, Thanks for Staking!
1179bb7
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31390692 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/11/2020, Thanks for Staking!
76c5d5c
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31799472 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/10/2020, Thanks for Staking!
08354d1
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31638060 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/09/2020, Thanks for Staking!
1e47333
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31616397 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/08/2020, Thanks for Staking!
b79d62c
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31571343 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/07/2020, Thanks for Staking!
cdf1fab
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31560610 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/06/2020, Thanks for Staking!
4c3ccb3
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31726477 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/05/2020, Thanks for Staking!
6e116d7
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32022883 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/04/2020, Thanks for Staking!
311edca
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32020757 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/03/2020, Thanks for Staking!
b005491
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31958424 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/02/2020, Thanks for Staking!
2280899
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32389402 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 05/01/2020, Thanks for Staking!
59ac954
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32129924 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/30/2020, Thanks for Staking!
1685d5f
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32071418 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/29/2020, Thanks for Staking!
cf06453
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32967820 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/28/2020, Thanks for Staking!
fd3efa4
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32933708 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/27/2020, Thanks for Staking!
ea971ab
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32914873 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/26/2020, Thanks for Staking!
b6bc18b
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32884747 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/25/2020, Thanks for Staking!
869863d
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32794698 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/24/2020, Thanks for Staking!
620fb62
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32749700 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/23/2020, Thanks for Staking!
a4d151d
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32740590 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/22/2020, Thanks for Staking!
9f89921
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32726314 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/21/2020, Thanks for Staking!
e7fc06e
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32696377 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/20/2020, Thanks for Staking!
96cd654
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32754680 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/19/2020, Thanks for Staking!
4f1a44f
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32734106 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/18/2020, Thanks for Staking!
f7ba589
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32850787 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/17/2020, Thanks for Staking!
4ca93cf
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32801241 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/16/2020, Thanks for Staking!
86f42ae
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32747155 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/15/2020, Thanks for Staking!
c09d482
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32627823 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/14/2020, Thanks for Staking!
eb56452
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32605695 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/13/2020, Thanks for Staking!
1e8b248
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32558472 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/12/2020, Thanks for Staking!
3dfa93e
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32709224 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/11/2020, Thanks for Staking!
f6d3d1c
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32668953 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/10/2020, Thanks for Staking!
2500e17
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32886281 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/09/2020, Thanks for Staking!
1919b7f
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32809102 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/08/2020, Thanks for Staking!
ffc7610
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32733877 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/07/2020, Thanks for Staking!
2d60853
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32448458 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/06/2020, Thanks for Staking!
4a444aa
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32184982 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/05/2020, Thanks for Staking!
7df6da9