@abasinkanga

trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32448458 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/06/2020, Thanks for Staking!
4a444aa
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.32184982 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/05/2020, Thanks for Staking!
7df6da9
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31919541 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/03/2020, Thanks for Staking!
2d8bd8d
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31868275 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/02/2020, Thanks for Staking!
8b94f74
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31349006 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 04/01/2020, Thanks for Staking!
4601533
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31231497 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/31/2020, Thanks for Staking!
9015d92
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.31059389 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/30/2020, Thanks for Staking!
557d1bf
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.30843599 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/29/2020, Thanks for Staking!
346a162
nopal4u
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: PAL 
quantity: 77.649 
Thanks for being a PAL stakeholder, here's the fourth of nine airdrops.
a7bb810
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.30709549 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/28/2020, Thanks for Staking!
c643acf
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.30510260 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/27/2020, Thanks for Staking!
b3160f1
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.30353288 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/26/2020, Thanks for Staking!
dd3a8a0
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.30256179 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/25/2020, Thanks for Staking!
a064d67
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.30047964 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/24/2020, Thanks for Staking!
3475e23
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29886431 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/23/2020, Thanks for Staking!
76c940a
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29868764 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/22/2020, Thanks for Staking!
88a7225
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29862465 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/21/2020, Thanks for Staking!
bbdfeb3
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29892621 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/20/2020, Thanks for Staking!
63c6cd2
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29446244 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/19/2020, Thanks for Staking!
badc585
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29403427 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/18/2020, Thanks for Staking!
8e6dc5b
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29369697 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/17/2020, Thanks for Staking!
4130fc9
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29365480 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/16/2020, Thanks for Staking!
324eecf
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29303622 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/15/2020, Thanks for Staking!
c25b506
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.28907755 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/14/2020, Thanks for Staking!
1a945dd
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.28847077 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/13/2020, Thanks for Staking!
6f4d6c0
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29241889 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/12/2020, Thanks for Staking!
4cd8850
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29248658 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/11/2020, Thanks for Staking!
e2afb01
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29266634 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/10/2020, Thanks for Staking!
2b97940
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29266194 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/09/2020, Thanks for Staking!
0ce2f8b
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29195711 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/08/2020, Thanks for Staking!
b010176
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29255730 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/07/2020, Thanks for Staking!
0ae1c7c
nopal4u
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: PAL 
quantity: 70.579 
Thanks for being a PAL stakeholder, here's the second of nine airdrops.
4c055b5
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29274710 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/06/2020, Thanks for Staking!
6691dbe
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29339562 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/05/2020, Thanks for Staking!
c106108
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29329144 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/04/2020, Thanks for Staking!
8fd39e0
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29278532 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/03/2020, Thanks for Staking!
b54f994
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29273137 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/02/2020, Thanks for Staking!
dc92c3a
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29372492 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 03/01/2020, Thanks for Staking!
f258440
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29377959 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/29/2020, Thanks for Staking!
3dccdad
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29367171 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/28/2020, Thanks for Staking!
cb8f8ec
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29328748 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/27/2020, Thanks for Staking!
8a9cd60
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29340192 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/26/2020, Thanks for Staking!
d50563b
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29203593 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/25/2020, Thanks for Staking!
2754e10
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29163077 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/24/2020, Thanks for Staking!
81db166
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29157381 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/23/2020, Thanks for Staking!
fb06dff
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29251891 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/22/2020, Thanks for Staking!
cf6440c
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29249569 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/21/2020, Thanks for Staking!
45ef9a1
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29336263 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/20/2020, Thanks for Staking!
0dd8863
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29394523 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/19/2020, Thanks for Staking!
f5dd1c7
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29378819 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/18/2020, Thanks for Staking!
27564ed
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29462883 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/17/2020, Thanks for Staking!
ac3cb01
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29474415 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/16/2020, Thanks for Staking!
6692207
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29506716 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/15/2020, Thanks for Staking!
612d163
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.29456966 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/14/2020, Thanks for Staking!
96ba0b3
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.30419618 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/13/2020, Thanks for Staking!
96a54ee
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.30436804 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/12/2020, Thanks for Staking!
4cd68a6
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.30457740 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/11/2020, Thanks for Staking!
53a2c4e
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.30484721 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/10/2020, Thanks for Staking!
da888b2
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.30423217 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/10/2020, Thanks for Staking!
edd2b8d
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.30509830 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/09/2020, Thanks for Staking!
f345b34
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.30526443 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/08/2020, Thanks for Staking!
3ac91c3
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.30674492 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/07/2020, Thanks for Staking!
0d24082
trendotoken
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: TRDO 
quantity: 0.30682544 
TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/06/2020, Thanks for Staking!
09443a2
trendotoken transferred  0.30690072 TRDO to abasinkanga TESTING - TRENDO Token PoS Reward Distribution - 02/06/2020, Thanks for Staking! 14eaa53
trendotoken transferred  0.04098684 TRDO to abasinkanga Testing Daily Reward Distribution to Staker for 02/05/2020, Thanks for Staking! a53444f
trendotoken transferred  0.04098713 TRDO to abasinkanga Testing Daily Reward Distribution to Staker for 02/05/2020, Thanks for Staking! 89787b3
trendotoken transferred  0.00677600 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 02/05/2020, Thanks for Staking! c715afc
trendotoken transferred  0.00677488 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 02/04/2020, Thanks for Staking! b4d7da8
trendotoken transferred  0.00677507 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 02/03/2020, Thanks for Staking! da633b9
steemairdrops transferred  0.112 TLOSP to abasinkanga Withdraw your 0.1 TLOSP to Telos Telos Blockchain using your Free telos Wallet here https://app.telos.net/ or here https://sqrlwallet.io/earn?refer=telosnoworg1 Telos WPS has funded a worker proposal to create Pegged Telos on Steem Engine and airdrop it to steemians. You just received 0.1 of 1600 TLOSP allocated for the top 16000 Steem Accounts by SP and Rep scores. 1 TLOSP was given to top Steem Accounts, and 0.01 has been airdropped to 16,000 as well. Learn More and get TLOS tips here https://t.me/telosnow TelosNow.org - Official telos telegram - https://t.me/hellotelos or WPS system https://t.me/telosWPS a2df258
trendotoken transferred  0.00684044 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 02/02/2020, Thanks for Staking! e8c0795
trendotoken transferred  0.00685345 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 02/01/2020, Thanks for Staking! 1daf121
trendotoken transferred  0.00685397 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 01/31/2020, Thanks for Staking! 0debaad
nopal4u
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: PAL 
quantity: 70 
Thanks for being a PAL stakeholder, here's the second of nine airdrops.
101cbfc
steemairdrops transferred  0.01 TLOSP to abasinkanga Airdrop Funded from Telos Worker Proposal System , come to TelosNow.org and soon Telosteem.com and learn how you can earn more TLOSP which you can sell for steemp or withdraw to telos main net tokens and sell for eos on newdex 6797309
trendotoken transferred  0.00698377 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 01/11/2020, Thanks for Staking! d57d43a
trendotoken transferred  0.00698682 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 01/10/2020, Thanks for Staking! 9a5eabb
trendotoken transferred  0.00699329 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 01/09/2020, Thanks for Staking! 59d03ce
trendotoken transferred  0.00699555 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 01/08/2020, Thanks for Staking! 0f7cd44
trendotoken transferred  0.00699746 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 01/07/2020, Thanks for Staking! 9889e69
trendotoken transferred  0.00700527 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 01/06/2020, Thanks for Staking! a3ba436
trendotoken transferred  0.00702387 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 01/05/2020, Thanks for Staking! ea16ace
trendotoken transferred  0.00702818 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 01/04/2020, Thanks for Staking! f914a5f
trendotoken transferred  0.00703075 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 01/03/2020, Thanks for Staking! e934860
trendotoken transferred  0.00703286 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 01/02/2020, Thanks for Staking! e964faf
trendotoken transferred  0.00704114 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 01/01/2020, Thanks for Staking! 8815b01
trendotoken transferred  0.00704389 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 12/31/2019, Thanks for Staking! b38591c
trendotoken transferred  0.00713423 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 12/30/2019, Thanks for Staking! 5ec94ad
steemairdrops transferred  100 BTCMYK to abasinkanga Bitcoin MYK is a bitcoin sidechain deflation token. Tokens burn on every transaction at a 1 to 1 ratio. To earn more register at: https://www.bitcoinmyk.com/register/ 751eaae
trendotoken transferred  0.00713980 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 12/29/2019, Thanks for Staking! 7ed81d3
trendotoken transferred  0.00714396 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 12/28/2019, Thanks for Staking! f03504a
trendotoken transferred  0.00714309 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 12/27/2019, Thanks for Staking! 558bd0f
trendotoken transferred  0.00715074 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 12/26/2019, Thanks for Staking! 80d2bc0
trendotoken transferred  0.00715884 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 12/25/2019, Thanks for Staking! 7760723
nopal4u
tokens
stake
account: abasinkanga 
symbol: PAL 
quantity: 66.381 
Thanks for being a PAL stakeholder, here's the first of nine airdrops.
23d52a2
trendotoken transferred  0.00716019 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 12/24/2019, Thanks for Staking! cdba158
trendotoken transferred  0.00716434 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 12/23/2019, Thanks for Staking! 046613b
trendotoken transferred  0.00730601 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 12/22/2019, Thanks for Staking! 4e38a53
trendotoken transferred  0.00730839 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 12/21/2019, Thanks for Staking! 9316eeb
trendotoken transferred  0.00731662 TRDO to abasinkanga Daily Reward Distribution to Staker for 12/20/2019, Thanks for Staking! 8d0b499